Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – фебруар 2015. године

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода “испод црте“ у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

У прва два месеца 2015. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 1,9 млрд динара (у табели 4. суфицит на нивоу Републике износи 1,0 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Остварењу позитивног резултата највише су допринеле мере фискалне консолидације, са расходне стране, и боље остварење непореских прихода, са приходне стране. У фебруару су остварени приходи у износу од 69,0 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 80,7 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Непорески приходи остварени су у износу од 11,5 млрд динара, од чега је уплата дивиденди јавних предузећа износила 1,8 млрд динара, а приход по основу лиценци за коришћење мобилне мреже четврте генерације 2,5 млрд динара. Порески приходи износили су 57,2 млрд динара, а донације 0,3 млрд динара. Фебруар је, уобичајено, месец са веома ниским приходима, с обзиром на мању привредну активност на почетку године. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 33,4 млрд динара. Приход од ПДВ је виши од уобичајеног с обзиром да је већи део повраћаја извршен почетком марта, у складу са пореским календаром. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 14,0 млрд динара. Пад у односу на јануарски приход последица је формирања залиха акцизних производа, што је карактеристично за период пре ступања на снагу нових износа акциза. Акцизе се сваког јануара повећавају у складу са Законом о акцизама. Такође треба напоменути да је део обавеза по основу акциза за фебруар уплаћен у марту, због календарског ефекта. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима.

Најзначајније мере фискалне консолидације представљају смањење плата у јавном сектору и пензија тако да су и ефекти ових мера допринели остварењу позитивног резултата у прва два месеца. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања износили су 19,6 млрд динара, а највећи део се односи на пензије и износи 18,9 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 19,0 млрд динара. Велики удео у расходима у фебруару имали су расходи по основу отплате камата у складу са планом отплате обавеза по основу јавног дуга. Извршење капиталних издатака и расхода за субвенције још увек је на ниском нивоу.

На нивоу опште државе у прва два месеца је забележен суфицит у износу од 4,6 млрд динара, при чему је код АП Војводина суфицит износио 1,2 млрд динара, РФЗО је забележио суфицит у износу од 2,5 млрд динара, док је ПИО фонд забележио дефицит у износу од 2,8 млрд динара. На нивоу локалних самоуправа суфицит износио је 4,6 млрд динара што је у највећој мери резултат високих прихода по основу пореза на имовину, с обзиром да се у фебруару плаћају кварталне обавезе по овом основу.