Приступање Републике Хрватске Европској Унији

На основу Уговора о приступању Републике Хрватске ЕУ, Република Хрватска од 1. јула 2013. године постаје 28. чланица ЕУ. С тим у вези доћи ће до одређених измена у примени преференцијалних стопа царине и правила о пореклу робе.

Преференцијалне стопе царине

На увоз робе из Републике Хрватске у Републику Србију, односно на извоз робе из Републике Србије у Републику Хрватску, примењиваће се одредбе релевантних споразума. Члан 51. став 3. Споразума о изменама и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи („Службени гласник РС”, брoj 88/07, у даљем тексту: ЦЕФТА) прописује да се стране слажу да ће у случају да било која подобна страна постане чланица Европске уније, та страна бити повучена из овог Споразума, најкасније на дан пре него што њено чланство постане правоснажно и без икакве надокнаде другим странама код којих се мењају услови трговине.

Како на основу Уговора о приступању Хрватске ЕУ Република Хрватска постаје 28. чланица ЕУ од 1. јула 2013. године, на основу напред наведеног од 1. јула 2013. године за робу пореклом из Хрватске примењиваће се преференцијалне стопе царине које се примењују за робу пореклом из ЕУ.

Напомињемо да је чланом 3. Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину („Службени гласник РС“, број 115/12 и 29/13) прописано да се „стопе царине за увоз робе из Републике Хрватске у складу са одредбама Споразума о изменама и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи („Службени гласник РС”, брoj 88/07) и Додатног Протокола уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи („Службени гласник РС– Међународни уговори”, број 8/11) примењују се до ступања Републике Хрватске у чланство Европскe унијe.

Чланом 92. Царинског закона
(„Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12) прописано је да се у спровођењу царинског поступка за који је роба декларисана примењују прописи који важе на дан прихватања декларације.

На основу напред наведеног, у случајевима када је роба преференцијалног хрватског порекла смештена под царински надзор, уколико се декларација за пуштање у слободан промет поднесе после 1. јула 2013. године, примењиваће се преференцијалне стопе царине које важе за ту робу у складу са одредбама Прелазног трговинског споразума РС са ЕУ.

Исти принцип примењује се и за остале царинске дажбине (сезонске царинске стопе и посебне дажбине при увозу одређених пољопривредних и прехрамбених производа).

Приликом извоза робе пореклом из Републике Србије у Републику Хрватску, која се после 1. јула 2013. године ставља у слободан промет у Републици Хрватској, примењују се преференцијалне стопе царине у складу са релевантним одредбама Прелазног трговинског споразума РС са ЕУ.

Докази о пореклу

За робу пореклом из Републике Хрватске која се пушта у слободан промет после уласка Републике Хрватске у ЕУ, а коју је пратио одговарајући доказ о пореклу издат закључно са 30. јуном 2013. године, примењују се одредбе ЦЕФТА споразума, односно Протокола о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње (Прилог 4 ЦЕФТА), и то:
– важност доказа о пореклу – четири месеца од дана издавања (члан 24),

– накнадно издавање уверења о кретању робе EUR.1 (члан 18).

Ово конкретно значи да ће се приликом пуштања у слободан промет
робе пореклом из Републике Хрватске прихватити докази о пореклу, који су издати на основу ЦЕФТА споразума још четири месеца од дана издавања, уколико је преференцијални третман за ту робу прописан одредбама ССП/ПТС.

Приликом увоза робе пореклом из Републике Хрватске у Републику Србију
од 1. јула 2013. године примењују се правила о пореклу робе у складу са релевантним одредбама ССП/ПТС, односно релевантним одредбама Протокола 3 уз ССП/ПТС.

Изјаве на фактури за робу која је извезена из Републике Хрватске издате после 1. јула 2013. године, морају да буду написане на једном од језика држава чланица ЕУ (осим Републике Хрватске) и да буду у складу са Протоколом 3 ССП/ПТС.

Приликом извоза робе пореклом из Републике Србије у Републику Хрватску од
1. јула 2013. године примењују се одредбе Споразума о приступању између држава чланица ЕУ и Републике Хрватске („Службени лист ЕУ“, број L 112 од 24. априла 2013. године), односно одредбе Анекса IV под 5. тог споразума. Сагласно напред наведеном, доказ о пореклу издат у складу са ЦЕФТА мора се приложити царинским органима најкасније четири месеца од дана приступања Републике Хрватске ЕУ.