Представљен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Од 1. јануара 2005. године неће се плаћати порез на имовину на право својине на акцијама на име и на уделима у друштву са ограниченом одговорношћу, саопштено је данас на конференцији за новинаре Министарства финансија, приликом представљања

“Обвезници пореза на имовину на права на непокретностима, који не воде пословне књиге, порез порез плаћају применом прогресивне стопе. Од 1. јануара 2005. године за пореску основицу преко 30 милиона динара повећава се пореска стопа са 2% на 3%”, објаснила је Весна Арсић, заменик министа финансија.
Она је, такође истакла, да се, што се тиче пореских ослобођења код пореза на имовину у тзв. статици, предлаже да неопорезиви износ укупне пореске основице, једног обвезника за сва његова права на непокретности у Републици, од 1. јануара 2005. године износи 400 хиљада динара, уместо досадашњих 250 хиљада динара.

Најзначајније измене и допуне Закона о порезу на имовину, у делу пореза на наслеђе и поклон, односе се на усаглашавање предмета опорезивања са ПДВ-ом.
«Обвезник пореза на поклон је поклонопримац. Када обвезник или порески дужник ПДВ-а даје без накнаде лицу које није обвезник ПДВ-а право на непокретности или на покретним стварима које су предмет опорезивања порезом на поклон, тада се плаћа само ПДВ», рекла је Арсић и додала да се ова измене предлаже ради избегавања двоструког опорезивања.

Измене, у оквиру овог дела Закона о порезу на имовину, усклађене су и са Законом о планирању и изградњи.

«Уводи се порез и у случају наслеђа и поклона изграђеног грађевинског
земљишта и земљишта намењеног за изградњу», рекла је Арсић.
Она је објаснила да се на овај начин смањује могућност пореске евазије за случај да је овај пренос опорезив само када се врши уз накнаду.

Такође се проширује предмет опорезивања и на употребљаване ваздухоплове на сопствени погон ( змај, параглајдер, балон…).

Валоризује се пореска основица ( са 200 хиљада на 300 хиљада динара) на коју порез плаћају наследници, односно поклонопримци, који се у односу на оставиоца односно поклонодавца, налазе у другом наследном реду, по законском реду наслеђивања.
«На овај начин вршиће се правичније оптерећење обвезника мање економске снаге», рекла је Весна Арсић.

Она је посебно нагласила да је важно то што се проширују пореска ослобођења на пренос дужничких хартија од вредности чији је емитент Република, Народна банка Србије, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
«Разлози за ову измену су повећање атрактивности инвестирања у хартије од вредности, смањење трошкова трговања, као и повећање ликвидности финансијског тржишта» објаснио је Горан Анђелић, помоћник министра финансија.
Што се тиче пореских ослобођења у Закона о порезима на имовину, односно у делу који се тиче пореза на пренос апсолутних права, уводи се ослобођење на пренос апсолутних права на имовини или делу имовине субјекта приватизације, са тог субјекта на купца имовине.
«Ова измена је важна због подстицаја власничког реструктурирања предузећа, независно од облика у коме се врши, да ли је то продаја капитала или имовине», рекла је Арсић.

Код продаје хартија од вредности порез на пренос апсолутних права плаћа се по одбитку од накнаде која се исплаћује обвезнику.

«Овим предлогом поједностављује се поступак утврђивања и наплате пореза, смањују се трошкови администрирања и повећава наплата. Наиме, обвезник подноси пореску пријаву, порески орган доноси решење о утврђивању пореза, а потом обвезник плаћа порез», објаснила је Арсић.

У циљу подстицања порески обвезника који нису поднели пријаву за имовину, овим законом даје им се могућност да то учине до 31. децембра 2004. године, како се против њих не би покретао прекршајни поступак.