Миликић: Потребан нам је што пре нови Закон о осигурању

„Имајући у виду да је од доношења Закона о осигурању прошло скоро десет година као и да су у међувремену уочене одређене мањкавости, што у самим прописима, што у њиховој примени, неопходност унапређења регулаторног оквира намеће се само по себи што су препознали и подржали стручна јавност и надлежне институције“, рекао је у интервјуу за Biz Life магазин помоћник министра финансија Златко Миликић.

Он је истакао да би Народна банка Србије у најскорије време требало да стави у јавну расправу нови Нацрт закона о осигурању.

• У којој мери би одређени подстицаји олакшице и пореска политика утицали на развој сектора осигурања?
Домаће тржиште осигурања последњих година бележи номинални раст исказан у динарском знаку, док прерачунато у евре, генеално, стагнира, али то је и даље, у односу на потенцијал и одређене показатеље, карактеристичне за земље са развијеним тржиштем осигурања, недовољно. Охрабрује раст учешћа животног осигурања у укупној премији осигурања, али, учешће укупне премије у односу на БДП и премија по становнику практично стагнирају и знатно су испод упоредних тржишта. Оваква стагнација може се везати за низ објективних узрочника, као што су преовлађујуће карактеристике привредног система, животни стандард становништва, али и регулаторни оквир, укључујући и евентуалне фискалне стимулусе који се могу односити
и на осигураваче, и на осигуранике. На развој тржишта осигурања неспорно имају утицаја и „меки“ фактори, перцепција самог појма осигурања и његове користи од стране корисника, што је у Србији, из различитих узрока, недовољно присутно, али и јавно присуство и промоција понуде услуга осигурања , као и квалитет доступности тих услуга корисницима.

Држава, Министарство финансија посебно, свесни су значаја које развијено тржиште осигурања има, и може да има на бржи развој привреде, економску добробит грађана и друштва у целини. Зато смо спремни да подржимо сваки образложени подстицај или олакшицу, како би имали позитиван ефекат на развој сектора осигурања.

• Ако се
има у виду да су осигуравачи у развијеним земљама међу најважнијим инвеститорима, како у Србији може да се повећа улога осигуравајућих друштава?
Што су већи расположиви фондови осигурања, формирани из премија и других прихода из улагања осигуравајућих кућа, то ће бити већа и значајнија улога осигуравајућих друштава и у финансијском сектору земље, али и у јачању индустрије.

То би подразумевало раст тржишта осигурања и укупне премије. Основни предуслови за то су, поред доброг регулаторног оквира, укључујући и фискалне олакшице и подстицаје, целокупан животни стандард, развијеност привреде и привредног система, свест осигураника о потреби осигурања, али ту си у улога самих учесника на тржишту осигурања и њихов утицај на раст и развој тог тржишта. Такође, улагање у едукацију запослених, повећање транспарентности и доступности резултата пословања и подизање квалитета заштите осигураника, уз неспорну подршку државе, као регулатора, и Народне банке Србије, као супервизора, остварили би позитиван утицај на раст и развој тржишта осигурања, а на крају и на економски развој уопште.