Макроекономски и фискални подаци за октобар 2017. године

Буџет Републике Србије *
На крају октобра суфицит републичког буџета износи 79,8 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 934,1 млрд динара, док су расходи износили 854,3 млрд динара.

У октобру је, као и претходних месеци, остварен суфицит. Вишак прихода над расходима износио је 13,2 млрд динара. Приходи су наплаћени у износу 99,9 млрд динара, док су расходи извршени у износу од 86,7 млрд динара.

Порески приходи у октобру износили су 87,5 млрд динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 49 млрд динара. У октобру се плаћају тромесечне обавезе по овом основу тако да је и приход знатно виши него у претходна два месеца. Приход по основу акциза износио је 22,3 млрд динара. Порески приходи наплаћени су у складу са очекивањима.

Непорески приходи остварени су у износу од 12 млрд динара, при чему је премија по основу поновног отварања емисије обвезница износила 1 млрд динара, а јавне агенције су уплатиле вишак прихода из претходне године у износу од 1,4 млрд динара. Приход по основу донација износио је 0,5 млрд динара.

У октобру су расходи извршени у износу 86,7 млрд динара. Расходи за запослене износили су 19,5 млрд динара, а трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 17,4 млрд динара.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе, у периоду јануар – октобар, забележен је укупан фискални суфицит у износу од 94,9 млрд динара и примарни фискални суфицит у износу од 204,5 млрд динара.

Према договору са ММФ, за овај период, укупни фискални дефицит утврђен је на нивоу од 47 млрд динара, што значи да је остварени резултат бољи за 141,9 млрд динара. Боље остварење од планираног резултат је, у највећој мери, боље наплате свих категорија прихода.

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) на крају октобра износи 14,7 млрд динара. У истом периоду АП Војводина је остварила суфицит од 3,8 млрд динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су на крају октобра у дефициту од 3,2 млрд динара.

ПИО фонд и РФЗО тренутно бележе дефиците, 5,8 и 1 млрд динара, респективно, који су финансирани пренетим средствима из претходне године. Национална служба за запошљавање је остварила суфицит од 3,5 млрд динара, док је Фонд СОВО на крају октобра у балансу.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије тренутно су у дефициту од 0,3 млрд динара.

*
Редовни месечни извештаји за буџет Републике не укључују податке о приходима и расходима индиректних корисника који нису укључени у систем извршења буџета (FMIS-Financial Managemant Information System).

Макроекономски и фискални подаци, 11. децембар. године