Европска комисија пренела права за самостално управљање средствима претприступне помоћи Европске уније на Републику Србију

Доношењем Одлуке C(2014) 1722 о преносу права за управљање ИПА компонентом I – Помоћ у транзицији и изградња институција Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) на Републику Србију, од 20. марта 2014. године, и Одлуке C(2014) 1777 о преносу права за управљање ИПА компонентом II – Програми прекограничне сарадње Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) на Републику Србију, од 21.марта 2014. године, ЕК је пренела права и обавезе за управљање програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I и II на акредитована одговорна лица и тела у Републици Србији.

У акредитованом систему
управљање претприступном помоћи Европске уније у Републици Србију, укупну одговорност за обављање послова који се односе на укупну координацију планирања,
програмирања, праћења и вредновања пројеката и програма који се финансирају из ИПА сноси министар без портфеља задужен за послове европских интеграција, у својству националног ИПА координатора, уз стручну и техничку подршку Канцеларије за европске интеграције, док је министар финансија у својству националног службеника за акредитацију одговоран за предлагање националног службеника за одобравање односно, државног секретара у Министарству финансија, кога овлашћује за послове успостављања система управљања и контроле како у хоризонталним структурама које се баве уговарањем и спровођењем пројеката и програма, вршењем плаћања и финансијским управљањем тако и у државним органима управе у РС, који су корисници средстава претприступне помоћи Европске уније.

Усвајањем Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента за претприступну помоћ ИПА („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 124/07), Република Србија (РС) се обавезала да ће успоставити систем за децентрализовано управљање средствима претприступне помоћи Европске уније (ЕУ) из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА).

Децентрализовано управљање представља један од начина управљања фондовима ЕУ у коме успостављена и акредитована национална тела преузимају надлежност за обављање послова који се односе на програмирање, уговарање, спровођење, вршење плаћања, као и праћење и вредновање усвојених годишњих националних програма од Европске комисије (ЕК) односно, Делегације Европске уније, након испуњења захтева који су предвиђени релеватним прописима Европске уније а чији је циљ обезбеђивање одговорног финансијског управљања средствима које ЕК ставља Републици Србији на располагање.

Како би се акредитовао успостављени система за децентрализовано управљање, РС је била у обавези да након именовања одговорних лица и успостављања одговарајућих тела која су предвиђена Оквирним споразумом, Европској комисији поднесе захтев за пренос надлежности за самостално управљање уз приложени пакет за акредитацију који представља скуп докумената који потврђују испуњеност захтева од стране одговорних лица и тела за управљање претприступном помоћи ЕУ за самостално управљање средствима претприступне помоћи ЕУ.

С обзиром да је пренос надлежности за самостално управљање директно условљен стицањем статуса кандидата за чланство у ЕУ, Република Србија је поменути захтев поднела у јуну 2012. године, након чега су уследиле вишеструке посете ревизора ЕК ради провере и потврђивања испуњености услова као и валидности документације која је поднета уз Захтев за пренос надлежности за самостално управљање претприступне помоћи ЕУ у циљу давања позитивног мишљења како би ЕК донела Одлуку о преносу надлежности права за самостално управљање на Републику Србију.