Четири системска закона на дневном реду Народне скупштине

Помоћник министра финансија Горан Анђелић представио је данас предлоге четири системска закона чије је разматрање у току на седници Народне скупштине. Анђелић је изразио наду да ће предлози Закона о рачуноводству и ревизији, Закона о тржишту хартија од вредности, Закона о инвестиционим фондовима и Закона о преузимању акционарских друштава бити усвојени, чиме би се заокружила институционална регулатива у области финансијског тржишта и омогућио његов даљи развој.

Према Анђелићевим речима, Предлог закона о рачуноводству и ревизији интензивно је рађен током две године и прошао је широку јавну расправу. Овим законом се на целовит и консистентан начин регулише област финансијског извештавања, што подразумева: уређење начина вођења пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обраду годишњих финансијских извештаја, услове и начине вршења ревизије финансијских извештаја и интерне ревизије. Закон такође регулише питање примене међународних рачуноводствених стандарда, као и оснивања Коморе овлашћених ревизора која ће се бавити доделом лиценци за професионална звања овлашћеног ревизора и овлашћеног интерног ревизора.

Предлог Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената у великој мери се ослања на искуства околних земаља и земаља развијеног типа привређивања. У потпуности је усклађен са европским директивама којима се регулише пословање и учешће на финансијском тржишту, међу које спадају директива о транспарентности и директива о спречавању манипулација на тржишту. Овим законом се регулише организовано тржиште, које обухвата берзанско и ванберзанско тржиште, затим издавање хартија од вредности и учествовање на организованом тржишту,
као и надзор комисије за хартије од вредности над применом закона. Анђелић је нагласио да су комисији за хартије од вредности дата врло широка овлашћења у циљу контроле акционара и организатора тржишта.

Основни циљ Закона о преузимању акционарских друштава је обезбеђење заштите малих акционара, једнаког третмана акционара, дефинисање услова за истицање понуде о преузимању акционарског друштва, као и транспарентност у процесу преузимања. За разлику од постојећег закона, овај закон прописује да понуда за преузимање мора бити упућена свим акционарима циљног друштва и дефинише начин утврђивања минималне цене која мора бити у понуди за преузимање, нагласио је Анђелић.