Архива подзаконских аката – финансијски систем

Рачуноводство и ревизија

pdf

Уредба о измени и допуни Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, "Службени гласник РС", бр. 63/2016 од 15.7.2016. године.

pdf

Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, "Службени гласник РС", бр. 49/2010 од 21.7.2010. године.

pdf

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 127/2014 и 101/2016) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС”, бр. 127/14)

pdf

Прaвилник o нaчину припрeмe, сaстaвљaњa и пoднoшeњa финaнсиjских извeштaja, 30.5.2007. гoдинe

pdf

Образац бр 1 - Биланс стања

pdf

Образац бр 2 - Биланс прихода и расхода

pdf

Образац бр 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима

pdf

Образац бр 4 - Извештај о новчаним токовима

pdf

Образац бр 5 - Извештај о извршењу буџета

pdf

Прaвилник o нaчину и рoкoвимa вршeњa пoписa и усклaђивaњa књигoвoдствeнoг стaњa сa ствaрним стaњeм, 16.11.2006. гoдинe

pdf

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 33 од 9. априла 2015. год.)

pdf

Одлука о оснивању Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије („Службени гласник РС“, бр. 93 од 25. октобра 2013. год.)

pdf

Одлука о образовању Националне комисије за рачуноводство („Службени гласник РС“, бр. 65/2006, 91/2006, 99/2006, 28/2009 и 99/2010) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Девизно пословање

pdf

Урeдбa o ближим услoвимa и нaчину вршeњa кoнтрoлe дeвизнoг пoслoвaњa резидената и нерезидената („Службени гласник РС”, бр. 112/06 и 39/10)

pdf

Урeдбa o ближим услoвимa и нaчину купoвинe или прoдaje, oднoснo плaћaњу или нaплaти пoтрaживaњa и дугoвaњa нaстaлих пo спoљнoтргoвинским пoслoвимa рeзидeнaтa

pdf

Одлука о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А („Службени гласник РС“, бр. 48 од 2. јуна 2015. год.)

Банке

pdf

Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије или у власништву банака у стечају и ликвидацији у којима функцију стечајног и ликвидационог управника врши Агенција за осигурање депозита – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 59/2004, 18/2004, 92/2005, 113/2013 и 9/2015)

pdf

Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017. год.)

Измирењe новчаних обавеза

pdf

Одлука о образовању Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита („Службени гласник РС“, бр. 42/2015 и 13/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)

pdf

Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора  („Сл. гласник РС“, бр. 88/2015 и 16/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора ("Службени гласник РС", бр. 88/2015 од 23.10.2015. године)

pdf

Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима, 12.12.2011. године

pdf

Правилник за спровођење уредбе о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима („Службени гласник РС”, бр. 94/11)

xls

Образац НОЈС – Обавештење о неизмиреним новчаним обавезама јавног сектора

html

Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза ЈП и њихових зависних друштава капитала утврђених Законом којим се одређују РИНО у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 36 од 19.4.2013. год.)

pdf

Упутство о начину доставњаља образаца месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће према привредним субјектима, утврђеним законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

pdf

Одлука о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње („Службени гласник РС“, бр. 59/2018, 33/2019 и 8/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о образовању Радне групе за извршење налога из пресуде Европског суда за људска права и решавање питања јавног дуга Аутономне покрајине Косово и Метохија („Службени гласник РС“, бр. 137/14)

pdf

Уредбa о улагању имовине и задуживању друштава за управљање инвестиционим фондовима и инвестиционих фондова у условима поремећаја на финансијском тржишту ("Службени гласник РС", бр. 21/09)

pdf

Образложење