Читај ми

Часопис „Финансије“, број 1-6/2013

„ФИНАНСИЈЕ“
Часопис за теорију и праксу финансија
68 година, бр. 1-6/2013.
Београд


С А Д Р Ж А Ј


ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Др Звонко БРЊАС, др Божо ДРАШКОВИЋ, др Иван СТОШИЋ
СТАЊЕ И ДИНАМИКА ЗАДУЖИВАЊА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ (2006-2012.)


Мр Наталија БОРОВИЋ, др Владимир ЗАКИЋ
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА


Др Јадранка ЂУРОВИЋ-ТОДОРОВИЋ, др Марина ЂОРЂЕВИЋ
КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОПОРЕЗИВАЊА ДОБИТИ ПРЕДУЗЕЋА
У РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА


Мр Милош МИЛОШЕВИЋ
ХАРМОНИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У ЗЕМЉАМА
ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА
Проф. др Петар ЂУКИЋ
ДОПРИНОС СРБИЈЕ И ЕX ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРАКСИ И ТЕОРИЈИ
ХИПЕРИНФЛАЦИЈЕ


Др Иван МАРКОВИЋ
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА версус ВАЛУТНА КРИЗА


БАНКАРСКИ СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ


Др Драган МОМИРОВИЋ
СУВЕРЕНА ДУЖНИЧКА КРИЗА И УЛОГА ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ
БАНКЕ


Др Лидија БАРЈАКТАРОВИЋ, Ма Маја ПАУНОВИЋ
ТЕСТИРАЊЕ ОТПОРНОСТИ НА СТРЕС У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ И
БАЗЕЛСКИ СПОРАЗУМИ

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА


Мба Мирела МОМЧИЛОВИЋ, проф. др Славиша ЂУКАНОВИЋ, мр
Сања ВЛАОВИЋ- БЕГОВИЋ
ЈЕДНОФАЗНИ И ВИШЕФАЗНИ МОДЕЛИ ДИСКОНТОВАЊА
ДИВИДЕНДИ У ФУНКЦИЈИ ОДРЕЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ АКЦИЈА


Др Нермина ПОБРИЋ
АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНАНТИ ОБЛИКА КРИВЕ ПРИНОСА НА НОВИМ
ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА


Мр Богдан ПОПОВИЋ
ПРОБЛЕМ УТВРЂИВАЊА ДИСКОНТНЕ СТОПЕ

ОПШТЕ ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ
Др Горан НИКОЛИЋ, др Срђан ЦВЕТКОВИЋ
УТИЦАЈ РЕПРЕСИЈЕ НА ПРИВРЕДНИ РАСТ У СФРЈ – ЕМПИРИЈСКИ
НАЛАЗИ


Весна ЗЛАТАНОВИЋ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА ДОМАЋИНСТАВА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


ЈУБИЛЕЈИ
85 ГОДИНА ЕКОНОМСКИХ И МОНЕТАРНИХ ИСТРАЖИВАЊА У
ХАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ
Др Милан ШОЈИЋ


ПРИКАЗИ


Дени РОДРИК: „ПАРАДОКС ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ: ЗАШТО СВЕТСКО
ТРЖИШТЕ, ДРЖАВЕ И ДЕМОКРАТИЈА НЕ ИДУ ЗАЈЕДНО“
Др Биљана ВИТКОВИЋ


Наташа ГОЛУБОВИЋ: „ДРУШТВЕНА ЕКОНОМИКА“
Мр Јовица ЦВЕТКОВИЋ

Часопис Финансије, број 1-6/2013

Сличне теме

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2021

Часопис Финансије, број 1-6/2021

Часопис Финансије