Čitaj mi

Časopis „Finansije“, broj 1-6/2013

„FINANSIJE“
Časopis za teoriju i praksu finansija
68 godina, br. 1-6/2013.
Beograd


S A D R Ž A J


JAVNE FINANSIJE
Dr Zvonko BRNjAS, dr Božo DRAŠKOVIĆ, dr Ivan STOŠIĆ
STANjE I DINAMIKA ZADUŽIVANjA JEDINICA LOKALNE
SAMOUPRAVE U SRBIJI (2006-2012.)


Mr Natalija BOROVIĆ, dr Vladimir ZAKIĆ
ULOGA I ZNAČAJ INTERNE REVIZIJE ZA UNAPREĐENjE
UPRAVLjAČKE FUNKCIJE BUDžETSKIH KORISNIKA


Dr Jadranka ĐUROVIĆ-TODOROVIĆ, dr Marina ĐORĐEVIĆ
KOMPARATIVNI PRIKAZ OPOREZIVANjA DOBITI PREDUZEĆA
U RAZVIJENIM ZEMLjAMA


Mr Miloš MILOŠEVIĆ
HARMONIZACIJA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA U ZEMLjAMA
ISTOČNE EVROPE

MONETARNA POLITIKA
Prof. dr Petar ĐUKIĆ
DOPRINOS SRBIJE I EX JUGOSLAVIJE PRAKSI I TEORIJI
HIPERINFLACIJE


Dr Ivan MARKOVIĆ
EKONOMSKA POLITIKA versus VALUTNA KRIZA


BANKARSKI SISTEM EVROPSKE UNIJE


Dr Dragan MOMIROVIĆ
SUVERENA DUŽNIČKA KRIZA I ULOGA EVROPSKE CENTRALNE
BANKE


Dr Lidija BARJAKTAROVIĆ, Ma Maja PAUNOVIĆ
TESTIRANjE OTPORNOSTI NA STRES U BANKARSKOM SEKTORU I
BAZELSKI SPORAZUMI

FINANSIJSKA TRŽIŠTA


Mba Mirela MOMČILOVIĆ, prof. dr Slaviša ĐUKANOVIĆ, mr
Sanja VLAOVIĆ- BEGOVIĆ
JEDNOFAZNI I VIŠEFAZNI MODELI DISKONTOVANjA
DIVIDENDI U FUNKCIJI ODREĐIVANjA VREDNOSTI AKCIJA


Dr Nermina POBRIĆ
ANALIZA DETERMINANTI OBLIKA KRIVE PRINOSA NA NOVIM
FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA


Mr Bogdan POPOVIĆ
PROBLEM UTVRĐIVANjA DISKONTNE STOPE

OPŠTE EKONOMSKE TEME
Dr Goran NIKOLIĆ, dr Srđan CVETKOVIĆ
UTICAJ REPRESIJE NA PRIVREDNI RAST U SFRJ – EMPIRIJSKI
NALAZI


Vesna ZLATANOVIĆ
KARAKTERISTIKE ŽIVOTNOG STANDARDA DOMAĆINSTAVA U
REPUBLICI SRBIJI


JUBILEJI
85 GODINA EKONOMSKIH I MONETARNIH ISTRAŽIVANjA U
HARODNOJ BANCI SRBIJE
Dr Milan ŠOJIĆ


PRIKAZI


Deni RODRIK: „PARADOKS GLOBALIZACIJE: ZAŠTO SVETSKO
TRŽIŠTE, DRŽAVE I DEMOKRATIJA NE IDU ZAJEDNO“
Dr Biljana VITKOVIĆ


Nataša GOLUBOVIĆ: „DRUŠTVENA EKONOMIKA“
Mr Jovica CVETKOVIĆ

Časopis Finansije, broj 1-6/2013

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022