Читај ми

Часопис “Финансије“, број 1-6/2011

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
66. година, бр. 1-6/2011.
Београд


САДРЖАЈ


Ч Л А Н Ц И


СРБИЈА – ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
Др Горан НИКОЛИЋ
АНАЛИЗА СТЕПЕНА ИСПУЊЕНОСТИ МАСТРИХТСКИХ
КРИТЕРИЈУМА КОНВЕРГЕНЦИЈЕ: СРБИЈА И ЗЕМЉЕ РЕГИОНА


Др Властимир ВУКОВИЋ
ДИНАРИЗАЦИЈА: НЕИЗВОДЉИВА СТРАТЕГИЈА

Проф. др Наташа ТАЊЕВИЋ, проф. др Горан КВРГИЋ
ОСВРТ НА ОДРЕДБЕ НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА
НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА


Мр Богдан ПОПОВИЋ
РЕАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

Лидија БАРЈАКТАРОВИЋ, Снежана ПОПОВЧИЋ-АВРИЋ, Марина
ЂЕНИЋ
УПРАВЉАЊЕ НАПЛАТОМ ПОТРАЖИВАЊА У БАНКАРСКОМ
СЕКТОРУ СРБИЈЕ У ВРЕМЕНУ КРИЗЕ


ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА


Кристина БУДИМЧЕВИЋ, Јелена РОДИЋ
СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ОПЦИЈАМА КАО ФИНАНСИЈСКИМ
ДЕРИВАТИМА

Проф. др Сафет КУРТОВИЋ
ПРИМЕНА ДЕРИВАТА У УПРАВЉАЊУ РИЗИКОМ РЕАЛНЕ ИМОВИНЕ


МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА


Др Ибрахим ТОТИЋ
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА САВРЕМЕНЕ ИНТЕГРАЦИОНЕ
ПРОЦЕСЕ У СВЕТУ


Проф. др Синиша ОСТОЈИЋ
УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ РЕЦЕСИЈЕ НА РЕФОРМУ ПЕНЗИЈСКИХ
СИСТЕМА У ЕКОНОМИЈАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Др Зоран ГРУБИШИЋ, МА Маја ПАУНОВИЋ
УТИЦАЈ МАКРОЕКОНОМСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ФАКТОРА НА
РАЗВОЈ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА ЗЕМАЉА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ
ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА РЕЦЕСИЈЕ


Др Снежана СТОЈАНОВИЋ
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА МЕЂУНАРОДНЕ РАЗМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈА У
ПОРЕСКИМ СТВАРИМА

БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ


Др Снежана П. КНЕЖЕВИЋ
УПРАВЉАЊЕ КАПИТАЛОМ БАНКЕ – АЛОКАЦИЈА И МЕРЕЊЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ПЕРФОРМАНСИ

Др Владимир ЊЕГОМИР
ТРЖИШТЕ ОСИГУРАЊА И УЛОГА ДРЖАВЕ: СТАЊЕ И
ПЕРСПЕКТИВЕ ФИНАНСИРАЊА КАТАСТРОФА


ОПШТА ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА


Мр Мехмед МУРИЋ
ИНФЛАЦИЈА И ПРИВРЕДНИ РАСТ


Проф. др Хасан ХАНИЋ, проф. др Љубиша СТАНОЈЕВИЋ, др
Владислав МИШКОВИЋ
ПРИМЕНА ЕКСТЕНЗИВИРАНИХ МЕТОДА ИМПЛИЦИТНОГ ЗНАЊА У
ПОСТУПКУ ОБАВЉАЊА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА


П Р И К А З И


Проф. др Љубомир МАЏАР
„ИСКУШЕЊА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ“
Др Биљана Витковић


Проф. др Петар ЂУКИЋ


„ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – УТОПИЈА ИЛИ ШАНСА ЗА СРБИЈУ “
Мр Јасмина Кнежевић


Др Драгослав СЛОВИЋ, Борислав КНЕЖЕВИЋ


„ФНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ“
Мр Јовица Цветковић

Часопис Финансије 1-6-2011

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022