Čitaj mi

Časopis “Finansije“, broj 1-6/2011

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
66. godina, br. 1-6/2011.
Beograd


SADRŽAJ


Č L A N C I


SRBIJA – EKONOMIJA I FINANSIJE
Dr Goran NIKOLIĆ
ANALIZA STEPENA ISPUNjENOSTI MASTRIHTSKIH
KRITERIJUMA KONVERGENCIJE: SRBIJA I ZEMLjE REGIONA


Dr Vlastimir VUKOVIĆ
DINARIZACIJA: NEIZVODLjIVA STRATEGIJA

Prof. dr Nataša TANjEVIĆ, prof. dr Goran KVRGIĆ
OSVRT NA ODREDBE NOVOG ZAKONA O SPREČAVANjU PRANjA
NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA


Mr Bogdan POPOVIĆ
REALIZACIJA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

Lidija BARJAKTAROVIĆ, Snežana POPOVČIĆ-AVRIĆ, Marina
ĐENIĆ
UPRAVLjANjE NAPLATOM POTRAŽIVANjA U BANKARSKOM
SEKTORU SRBIJE U VREMENU KRIZE


TRŽIŠTE KAPITALA


Kristina BUDIMČEVIĆ, Jelena RODIĆ
STRATEGIJA UPRAVLjANjA OPCIJAMA KAO FINANSIJSKIM
DERIVATIMA

Prof. dr Safet KURTOVIĆ
PRIMENA DERIVATA U UPRAVLjANjU RIZIKOM REALNE IMOVINE


MEĐUNARODNA ISKUSTVA


Dr Ibrahim TOTIĆ
GLOBALIZACIJA I NjEN UTICAJ NA SAVREMENE INTEGRACIONE
PROCESE U SVETU


Prof. dr Siniša OSTOJIĆ
UTICAJ GLOBALNE RECESIJE NA REFORMU PENZIJSKIH
SISTEMA U EKONOMIJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Dr Zoran GRUBIŠIĆ, MA Maja PAUNOVIĆ
UTICAJ MAKROEKONOMSKIH I SOCIJALNIH FAKTORA NA
RAZVOJ BANKARSKOG SEKTORA ZEMALjA CENTRALNE I ISTOČNE
EVROPE U USLOVIMA RECESIJE


Dr Snežana STOJANOVIĆ
PRUŽANjE USLUGA MEĐUNARODNE RAZMENE INFORMACIJA U
PORESKIM STVARIMA

BANKARSTVO I OSIGURANjE


Dr Snežana P. KNEŽEVIĆ
UPRAVLjANjE KAPITALOM BANKE – ALOKACIJA I MERENjE
FINANSIJSKIH PERFORMANSI

Dr Vladimir NjEGOMIR
TRŽIŠTE OSIGURANjA I ULOGA DRŽAVE: STANjE I
PERSPEKTIVE FINANSIRANjA KATASTROFA


OPŠTA EKONOMSKA TEORIJA


Mr Mehmed MURIĆ
INFLACIJA I PRIVREDNI RAST


Prof. dr Hasan HANIĆ, prof. dr Ljubiša STANOJEVIĆ, dr
Vladislav MIŠKOVIĆ
PRIMENA EKSTENZIVIRANIH METODA IMPLICITNOG ZNANjA U
POSTUPKU OBAVLjANjA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA


P R I K A Z I


Prof. dr Ljubomir MADžAR
„ISKUŠENjA EKONOMSKE POLITIKE U SRBIJI“
Dr Biljana Vitković


Prof. dr Petar ĐUKIĆ


„ODRŽIVI RAZVOJ – UTOPIJA ILI ŠANSA ZA SRBIJU “
Mr Jasmina Knežević


Dr Dragoslav SLOVIĆ, Borislav KNEŽEVIĆ


„FNANSIJSKO VEŠTAČENjE“
Mr Jovica Cvetković

Časopis Finansije 1-6-2011

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022