Влада утврдила Предлог закона о добровољним пензијским фондовима

Влада Републике Србије је на данашњој седници утврдила Предлог закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

Влада је донела Уредбу о изменама Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, којом се уређује организација Владиних служби, а на шта обавезује нови Закон о Влади.

На седници је донета Уредба о начину расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике Србије која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе се за финансирање локалне самоуправе.

Донета је Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на њој и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденције и обележавања цигарета и алкохолних пића.

На седници је усвојена Информација о активностима Штаба за пружање помоћи општинама средњег Баната настрадалим од поплава.

Влада је донела Закључак о усвајању Студије изводљивости пројекта „Радови на рехабилитацији и превенцији након поплава у априлу 2005. године у општинама средњег Баната путем кредитне линије Банке за развој Савета Европе“.

Влада је дала сагласност на програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2005. годину, као и сагласност на измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за ваздушни саобраћај „Јат ервејз“ за 2005. годину.

Усвојена је Информација о Протоколу о заштити деце од злостављања и занемаривања, чији је циљ успостављање ефикасног и координисаног поступка за заштиту деце од злостављања и омогућавање адекватне интервенције, опоравка и услова за даљи безбедан развој детета.

Влада је усвојила Извештај о реализацији програма коришћења средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама и средстава донација и трансфера организацијама обавезног социјалног осигурања за период јануар – јун 2005.

На седници је донето Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се одобрава износ од три милиона динара за финансирање и спровођење Закона о пријављивању и евидентирању одузете имовине.