Влада усвојила Предлог закона о дувану

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој 103. седници Предлог закона о дувану, којим се уређују услови и начин производње, промета и разврставања дуванских производа и упутила га Народној скупштини Србије на усвајање. (Погледајте >> )
Влада Србије данас је упутила и иницијативу Савезној влади за измене и допуне Закона о спољнотрговинском пословању и за измене и допуне Царинског закона.

На данашњој седници одлучено је да се Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених одобри 120 милиона динара на име учешћа Републике у финансирању мера и акција на спречавању и смањењу инвалидности осигураника.

Одобрено је и 62 милиона динара на предлог Комисије за утврђивање штета од елементарних непогода на име интервентне помоћи Републике за санирање штета од мраза, града, олује и поплава који су априла, маја и јуна ове године нанели огромну штету пољопривредним усевима. Највише штете имале су општине Јужнобанатског, Подунавског, Тимочког, Јабланичког и Севернобанатског округа.

Влада Србије је закључила да предузећима, задругама и земљорадницима који су претрпели велике штете од елементарних непогода, а на основу извештаја општинских комисија, направи одређене уступке:
– Републичка дирекција за робне резерве треба да одложи враћање доспелих обавеза на годину дана
– Републичка управа јавних прихода да изврши ослобађање земљорадника плаћања пореза од пољопривреде у години у којој је настала штета
– Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ препоручује се да репрограмира доспеле обавезе на најмање годину дана по основу плаћања доприноса за привреду
– препоручује се Републичком фонду за развој да власници пољопривредних имања репрограмирају на годину дана своје обавезе према Фонду и да код усвајања и одобравања нових програма за развој пољопривреде дају приоритет предузећима и предузетницима који су претрпели штете од елементарних непогода.

Влада Србије прихватила је једнострани раскид Уговора о концесији за финансирање, изградњу, коришћење и одржавање дела аутопута Е-75 до Новог Сада до Београда, који је закључен између Владе Србије као концедента и Београдске банке АД као концесионара.