Усвојен пакет пореских закона

Скупштина Србије усвојила је данас и измене и допуне Закона о пореском поступку и администрацији и Закона о порезу на промет.
Изменама Закона о пореском поступку и администрацији дефинише се порески идентификациони број (ПИБ) као јединствен и једини број физичког лица, предузетника и правног лица за све јавне приходе и тај број не представља службену тајну. Порески обвезник, према изменама Закона, дужан је да све измене података пријави у року од пет дана пореској управи, а ако то не учини, она му до испуњења обавеза одузима додељени број.

Уколико обвезник не плати порез, извршава се принудна наплата запленом новца и прихода од продаје покретних ствари и непокретности, а средства се уплаћују на рачун јавних прихода или преносом непокретности у власништво Републике. Порески извршитељ плени непокретност која није уписана у одговарајући регистар у моменту пописа, а порески инспектор у току пореске контроле може привремено одузети пословне књиге, евиденције и другу документацију до окончања пореске контроле.

Откривањем пореских кривичних дела бави се пореска полиција која у преткривичном поступку може да позове и саслуша осумњиченог са правом принудног довођења.

Порески обвезници који имају укупну имовину у земљи и иностранству већу од 20 милиона динара, уместо шест, имају рок од десет месеци од дана ступања Закона на снагу да је пријаве.

Изменама Закона о порезу на промет, изузети су од пореза послови набавке, односно увоза производа ради давања у финансијски лизинг, како би се избегло двоструко опорезивање и послови финансијског лизинга добили исти третман као остале привредне трансакције.

Пореза на промет ослобођена је и дневна и периодична штампа, као и монографске и серијске публикације, што ће донети уштеде штампаним медијима од око 600 милиона динара и допринети њиховој независности и бољем положају у условима транзиције.