У првом тромесечју суфицит у буџету од седам милијарди динара

Прво тромесечје је, према прелиминарним подацима, завршено суфицитом у буџету Републике у износу од око седам милијарди динара.

Годишњим буџетом и тромесечним циљевима договореним са ММФ, на крају марта планиран је дефицит у износу од 47,5 милијарди динара, што значи да је остварени резултат бољи за око 55 милијарди
динара.

Резултат је бољи и уколико га поредимо са истим периодом претходне године, када је дефицит републичког буџета износио 8,9 милијарди динара.

На повољнији резултат утицала је боља наплата прихода (прелиминарно око 33 млрд динара) и, у нешто мањој мери, расходи нижи од планираних (21,3 млрд).

Позитивно одступање у односу на план код пореских прихода у износу од око 17 милијарди динара, резултат је боље наплате ПДВ, акциза на дуван и пореза на добит.

ПДВ је наплаћен у износу од 109,6 милијарди, што је око пет одсто боље од планиране наплате у овом периоду.

Вишак прихода од акциза у односу на план (за око 8 млрд), резултат је боље наплате акциза на дуванске производе. Настављен је и тренд боље наплате пореза на добит, као резултат боље профитабилности привреде.

Највећа одступања у односу на планиране расходе (наниже) забележена су код трансфера Организацијама обавезног социјалног осигурања (ООСО) и осталим нивоима власти 9,3 милијарди динара и отплате дуга по гаранцијама 5,7 милијарди динара.

Као резултат позитивних кретања на тржишту рада већа је уплата доприноса у Фондове обавезног социјалног осигурања, па је и потреба за трансферима из буџета Републике мања.