Србија се у јануару раздужила за 125 милиона евра

Јавни дуг Републике Србије се смањио, са 17,671 милијарди евра на крају 2012. године, на 17,546 милијарди евра на крају јануара 2013. године. На овај начин, Србија се у јануару раздужила за износ од 125 милиона евра. Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу на крају јануара износило је 59,9 одсто. Имајући у виду да је држава у јануару отплатила знатно више кредита из прошлости, него што је узела нових зајмова, стање јавног дуга на крају месеца је смањено на ниво испод оног који је забележен у новембру прошле године.

У јануару 2013. године, Република Србија је отплатила доспеле кредите у укупном износу од 468 милиона евра. Од тога је на име главнице доспелог дуга плаћено 413 милиона евра, а по основу камата додатних 55 милиона евра. Највеће раздуживање извршено је на домаћем финансијском тржишту, с обзиром да је отплаћно 303 милиона евра главнице дуга по основу дугорочних хартија од вредности, као и 88 милиона евра главнице дуга по основу краткорочних хартија од вредности. Поред тога, отплаћене су и обавезе према иностраним повериоцима у износу од 14 милиона евра, као и обавезе по основу датих гаранција у износу од 15 милиона евра.

Током јануара, Република Србија је, ради отплате доспелих кредита, емитовала нове хартије од вредности на домаћем финансијском тржишту у износу од 37 милијарди динара. Истовремено, у циљу финансирања инвестиоционих пројеката повучено је
додатних 40 милиона евра претходно уговорених кредита.

У јануару је наставњен континуирани тренд побољшања услова за нове зајмове, тј. пад каматних стопа на све врсте новоемитованих хартија од вредности. У односу на период пре доношења програма фискалне консолидације, каматне стопе на новоемитоване хартије од вредности су смањене за 1,3 процента поена код евро деноминованих обвезница, док су код динарских хартија од вредности каматне стопе смањене у распону од 2 до 3 процента поена. Каматне стопе на дугорочне евро деноминоване хартије од вредности налазе се на историјском минимуму и износе 4,875%, док је најликвиднија динарска хартија од вредности са рочношћу од 53 недеље средином јануара продата по каматној стопи од 11,24%, што је такође најнижа камата остварена од како се ова хартија емитује и за 0,5 процетних поена нижа од тренутне референтне каматне стопе Народне банке Србије.