Смањење стопа пореза и повећање пореских подстицаја

Друга фаза пореске реформе преточена у текстове измена шест закона предвидја смањење пореза за трећину: пољопривредницима и предузетницима (таксистима, адвокатима, лекарским ординацијама…).

СПОРТИСТИ
По стопи од 14 одсто до сада су биле опорезиване само плате. На стопи од 20 одсто остају, међутим, и даље приходи од ауторских хонорара, рентирања некретнина, приходи од капитала, а додају се по новом и приходи остварени преко омладинских и студентских задруга. Попусти које су до сада имале омладинске и студентске задруге се бришу и ти приходи изједначавају са свим другим. Образложење Владе Србије, као предлагача ових промена, је засецање рада на црно који је управо ишао преко овог модела радног ангажовања.

У посебном члану, су побројани сви могући проходи спортиста: од накнаде коју добијају за трансфере (према закљученим уговорима), накнаде за коришћење њиховог лика (ТВ и остале рекламе), новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама, стипендија врхунских спортиста за спортско усавршавање, националних признања и награда за посебан допринос развоју и афирмацији спорта, накнада и награда за рад спортским стручњацима (тренери, судије, делегати…). Пореска стопа је 20 одсто и обухвата 50 одсто укупне суме.

ОТПРЕМНИНЕ

По систему – смањења укупног пореског терета али и смањења шанси да се плаћање прописаних дажбина избегне – предлаже се укидање пореза на капиталну добит по основу продаје обвезница старе девизне штедње и зајма за привредни развој.На отпремнине за пензије неће се такође, плаћати порез ако та сума не прелази износ две просечне бруто (сада је то до нивоа 1,5 плате). Повећање пореског изузећа следи, такође, и за отпремнине радника који остају без посла, као технолошки вишак. Ако је реч о радницима старијим од 50 година никаквог пореза нема без обзира колики је износ отпремнине, а за остале изузимање износа отпремнине који се не опорезује једнак је износу који предвиђа колективни уговор њихове фирме.
Промене следе и код збирног годишњег опорезивања прихода: на укупан приход остварен у овој години (а ту се уз плате рачунају и све остале врсте прихода) плаћаће се порез идућег пролећа по једниственој стопи од 10%. Процењује се да ће неопорезиви износ за 2002 годину износити око 650.000,00 динара (неопорезиви износ за 2001.год. од 502.000,00 динара увећан за процењени раст зарада од око 30%). До сада је код укупног годишњег прихода примењивана скала од 10,15 и 20 одсто у зависности за колико пара је зарађени износ премашивао лимит.

СТАНОВИ
Брисање пореза на промет код издавања пословног простора и станова примењиваће се од 1. јануара идуће године, и важиће само ако је власник физичко лице (грађанин, а не фирма). Пореска обавеза од 20 одсто по основу опорезивања прихода и општинска такса остају. Са овим изменама укупни намет, у зависности колика је општинска такса, биће 22-24 одсто.