Саопштење за јавност Министарства финансија у вези са прелазним споразумом о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице и Републике Србије

Народна скупштина Републике Србије је 9. септембра 2008. године ратификовала Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) и Прелазни трговински споразум. ССП и Прелазни споразум су потписани 29. априла 2008. године у Бриселу.

ССП ће ступити на снагу након што га потврде Савет министара ЕУ и Европски парламент и након ратификације у свим државама потписницама, чланицама ЕУ. Прелазни споразум ће ступити на снагу након што га потврде Савет министара ЕУ и Европски парламент.

Прелазни споразум представља трговински део ССП и односи се на међусобну трговину индустријским и пољопривредним производима и примењиваће се до ратификације ССП у земљама чланицама ЕУ.

Народна скупштина Републике Србије је 9. септембра 2008. године ратификовала Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) и Прелазни трговински споразум. ССП и Прелазни споразум су потписани 29. априла 2008. године у Бриселу.

ССП ће ступити на снагу након што га потврде Савет министара ЕУ и Европски парламент и након ратификације у свим државама потписницама, чланицама ЕУ. Прелазни споразум ће ступити на снагу након што га потврде Савет министара ЕУ и Европски парламент.

Прелазни споразум представља трговински део ССП и односи се на међусобну трговину индустријским и пољопривредним производима и примењиваће се до ратификације ССП у земљама чланицама ЕУ.

Према овом споразуму ЕУ и Србија ће, у периоду од највише шест година, почевши од ступања на снагу Прелазног споразума, постепено успоставити зону слободне трговине у складу са одредбама овог споразума.

Концесије ЕУ за индустријске производе пореклом из Србије одређене су чланом 5. споразума према којем ће се царине на увоз индустријских производа пореклом из Србије, као и дажбине које имају исто дејство укинути одмах након ступања на снагу Прелазног споразума.

Концесије Србије за индустријске производе пореклом из ЕУ одређене су чланом 6. овог споразума, према којем ће се царине на увоз у Србију индустријских производа пореклом из ЕУ предвиђене Анексом I постепено смањивати и укидати у прелазном периоду од највише 6 година. Царине на робу која није наведена у Анексу I укидају се ступањем на снагу Прелазног споразума.

Анекс 1 Прелазног споразума садржи
листе осетљивих индустријских производа груписане по степену осетљивости на: осетљиве – Листа А, веома осетљиве – Листа Б и најосетљивије – Листа Ц. Динамика снижења царинских стопа по листама је:

 

Србија

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ЛИСТА А

70%

40%

0%

0%

0%

0%

ЛИСТА Б

80%

60%

40%

20%

0%

0%

ЛИСТА Ц

85%

70%

55%

40%

20%

0%

 

Листе су формиране на основу следећих критеријума:

1. постојећег нивоа царинске заштите,

2. фискалних ефеката либерализације,

3. осетљивости одређених инд.сектора и њихове конкурентности,

4. учешћа извоза/увоза, учешћа у стварању БДП,

5. социјалне димензије / број запослених,

6. процеса будуће приватизације, регионалног аспекта и

7. консултацијама са привредом (ПКС).

А – осетљиви производи (со; минерална горива и уља и производи њихове дестилације; неоргански и органски хемијски производи; пластичне масе и производи од пластичних маса; каучук и производи од каучука и гуме; дрво и производи од дрвета; хартија и картон, шешири и капе; производи од камена, гипса, цемента, бетона, азбеста и сличних материјала, стакло и производи од стакла; производи од гвожђа и челика; разни производи од простих метала; машине, механички уређаји; електричне машине и опрема; возила за снег, голф возила и слично, каросерије, радна возила на електропогон; мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и апарати; часовници; играчке).

Б – веома осетљиви производи
(сапун; органска површинска средства; разни производи хемијске индустрије; пластичне масе и производи од пластичних маса; каучук и производи од каучука и гуме; природно и вештачко крзно; производи од крзна; дрво и производи од дрвета; обућа; производи од камена, гипса, цемента, бетона, азбеста и сличних материјала; керамички производи; стакло и производи од стакла; природни или култивисани бисери; производи од гвожђа и челика; бакар и производи од бакра; алуминијум и производи од алуминијума; алати; машине, механички уређаји, опрема; железнички или трамвајски вагони; трактори веће снаге, путничка и теретна возила у растављеном стању, шасије, каросерије; часовници; намештај; играчке)

Ц – најосетљивији производи (производи од коже; хартија и картон; обућа; керамички производи; стакло и производи од стакла; гвожђе и челик и производи од њих; бакар и производи од бакра; алуминијум и производи од алуминијума; електричне машине и опрема; мотокултиватори и трактори мање снаге, нова и употребљавана путничка и теретна возила, специјална возила, бицикли; оружје и муниција; намештај).

Ради реализације Прелазног споразума, односно ради остваривања права на увоз робе без плаћања царине или уз плаћање царине по сниженој стопи на робу пореклом из ЕУ, потребно је приликом увоза надлежној царинарници поднети доказ о пореклу робе.