Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – септембар 2014. године

У периоду јануар – септембар 2014. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 140,1 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 149,7 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У септембру је забележен дефицит од 11,8 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 77,6 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 89,4 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 64,8 млрд динара, непорески приходи 9,6 млрд динара, а донације 3,2 млрд динара, углавном по основу помоћи за поплављена подручја. Приходи су значајно већи него у августу, пре свега због вишег прилива по основу акциза. Приход од акциза износио је 22,7 млрд динара и виши je од прихода у августу због уплате дела августовских акциза у септембру. Осим тога, опорављају се приходи од акциза на дуванске прерађевине с обзиром да слаби ефекат гомилања залиха који је најизраженији у августу. Приход по основу ПДВ износио је 30,8 млрд у септембру. Смањени су повраћаји по основу пореза на добит тако да је и код овог пореског облика дошло до раста у односу на август. Скок непореских прихода резултат је трансакције са робним резервама у износу од
2,8 млрд динара. Ова трансакција је прокњижена у истом износу и на расходној страни што је увећало капиталне издатке.

У септембру је раст расхода изазван већом отплатом камата, капиталним расходима (трансакција са робним резервама) и осталим текућим расходима. Раст камата узрокован је доспећем дуга Париском клубу поверилаца и Еврообвезница 2021. На категорији остали текући расходи налазе се издаци намењени обнови поплављених подручја. Највећи део расхода чине трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (ООСО) и плате. Трансфери ООСО износили су 21,2 млрд динара, а највећи део се односи на пензије и износи 20,1 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 20,5 млрд динара.

У септембру, на нивоу опште државе, забележен је дефицит у износу од 14 млрд динара док је у периоду јануар – септембар забележен дефицит у износу од 135,3 млрд динара, при чему су делови централне државе и локалног нивоа власти тренутно у суфициту. На нивоу локалних самоуправа суфицит износи 7,6 млрд динара, код АП Војводина 3,5 млрд динара, а код РФЗО 7 млрд динара. Ови суфицити су привременог карактера, јер је на пример, град Београд до краја јуна био у статусу привременог финансирања, АП Војводина је остварила висок приход по основу пореза на добит у јуну, док
је висок суфицит код РФЗО последица динамике исплате плата пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола плате.