Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – децембар 2014. године

Према прелиминарним подацима у 2014. години остварен је дефицит буџета Републике у висини од 176,4 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 188,8 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Дефицит у децембру износио је 26,9 млрд динара. Коначни подаци о приходима, расходима и резултату биће познати након израде завршног рачуна буџета Републике. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета, који ће такође бити обухваћени завршним рачуном.

Приходи су остварени у износу од 881,1 млрд динара што је више од износа предвиђеног ребалансом за 16,8 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 1.057,4 млрд динара што је мање за 31,6 млрд динара од плана. Остварење прихода је боље од планираног захваљујући високим приходима по основу ПДВ и непореским приходима у четвртом кварталу. Боља наплата домаћег ПДВ, висок прилив ПДВ по основу увоза и повраћаји који су били нижи од планираних, резултирали су већим приходом по основу ПДВ за 11,6 млрд динара, у односу на износ предвиђен ребалансом буџета. Код непореских прихода, већи приходи остварени су по основу уплата дивиденди буџета и добити јавних предузећа, као и због значајног прилива средстава по основу плаћања обавеза према буџету из претходног периода. Ради се о дуговањима привредних субјеката, по основу различитих такси и накнада које су измирене у децембру.

Приходи су у децембру остварени у износу од 92,5 млрд динара. Порески приходи износили су 76,5 млрд динара, а непорески 15,2 млрд динара. Приход по основу донација износио је 0,8 млрд динара. Осим доброг остварења ПДВ значајан приход забележен је по основу акциза услед формирања залиха акцизних производа. Ово је карактеристично за период пре ступања на снагу нових износа акциза, с обзиром да се у јануару акцизе повећавају у складу са Законом о акцизама. Осим тога део акцизних обавеза за новембар, због календарског ефекта, уплаћен је у децембру. По основу акциза је остварено 28,5 млрд динара. Код пореза на добит дошло је до опоравка након новембарског слабијег резултата узрокованог високим повраћајима. Порез на доходак је, као и сваке године, остварио најбољи резултат у децембру с обзиром на исплате “тринаесте плате“, бонуса, награда и осталих једнократних плаћања карактеристичних за крај године. Велики износ непореских прихода у децембру остварен је захваљујући плаћању заосталих обавеза предузећа по основу такси и накнада.

На расходној страни дошло је до мањег извршења у односу на ребаланс у износу од 31,6 млрд динара. Слабије извршење нарочито је изражено код расхода за куповину роба и услуга и капиталних издатака услед кратких рокова за процес спровођења јавних набавки. Расходи буџета у децембру 2014. године извршени су у износу од 119,5 млрд динара. Расходи су сезонски највиши у децембру, што се нарочито односи на субвенције, куповину роба и услуга, капиталне расходе и издатке за буџетске позајмице. Значајан део расхода је извршен по основу плаћања заосталих обавеза буџетских корисника (доцњи), тако да је код расхода за куповину роба и услуга плаћено 4,3 млрд динара по овом основу, а на страни субвенција је по истом основу плаћено 10 млрд динара. Виши ниво расхода за социјалну заштиту резултат је исплате средстава за социјални програм запослених у предузећима у процесу реструктурирања. Мањи износ расхода за запослене је последица смањења плата код буџетских корисника, у склопу примене мера фискалне консолидације. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања износили су 22,0 млрд динара од чега се највећи део односи на пензије и износи 15,0 млрд динара.

Дефицит консолидованог биланса државе у 2014. години износи 187,5 млрд динара, док је у децембру остварен дефицит у износу од 44,0 млрд динара. Укупни дефицит консолидованог сектора државе изражен у процентима БДП износи 4,8%. Фискалном стратегијом за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, као и оригиналним буџетом за 2014. годину предвиђен је дефицит од 218,9 млрд динара, односно 5,6% БДП (прерачунато у односу на садашњу процену номиналног БДП за 2014. годину).

Нова методологија

У договору са ММФ, а ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе, од 2015. године примењиваће се нова методологија планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода “испод црте“ у обрачун дефицитa . Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Према овој методологији дефицит опште државе у 2014. години износио је 258,0 млрд динара, односно 6,6% БДП, с обзиром да су расходи “испод црте“ који се по новој методологији укључују у обрачун резултата износили 70,5 млрд динара. Према оригиналном плану на почетку године, циљани дефицит опште државе са расходима “испод црте“ износио је 286 млрд динара или 7,4% БДП (прерачунато у односу на садашњу процену номиналног БДП за 2014. годину). За 2015. годину планиран је укупан дефицит у износу од 232,1 млрд динара, односно 5,8% БДП. Министарство финансија ће са јануарским подацима о извршењу буџета, објавити и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

Нова методологија примењена је и у Закону о буџету за 2015. годину.