Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – децембар 2013. године

Према прелиминарним подацима у 2013. години остварен је дефицит буџета Републике у висини од 173,7 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 180,1 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Приходи су остварени у износу од 812,1 млрд динара, док су расходи извршени у износу од 985,7 млрд динара, што је мање за 41,9 млрд динара у односу на расходе предвиђене ребалансом буџета. У децембру је забележен дефицит у износу од 9,3 млрд динара. Коначни подаци о приходима, расходима и резултату биће познати након израде завршног рачуна буџета Републике. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета, који ће такође бити обухваћени завршним рачуном.

Приходи су у децембру остварени у износу од 83,9 млрд динара. Порески приходи износили су 66,6 млрд динара, а непорески 17,2 млрд динара. Што се тиче пореских прихода није било већих разлика у односу на претходне месеце, осим код акциза где је забележен већи приход услед формирања залиха акцизних производа. Ово је карактеристично за период пре ступања на снагу нових износа акциза, с обзиром да се у јануару акцизе повећавају у складу са Законом о акцизама, којим су утврђени номинални износи акциза и њихово усклађивање са стопом инфлације. Највећи приход, забележен је по основу ПДВ и износи 30,6 млрд динара док је по основу акциза приходовано 22,5 млрд динара. Непорески приходи су углавном највећи у децембру с обзиром да у том месецу највећи број уплата долази по основу такозваних једнократних прихода, као што су дивиденде, добит јавних предузећа или уплата вишка прихода јавних агенција. Овог децембра највеће уплате забележене су по основу дивиденди од Телекома у износу од 5,5 млрд динара и средстава од Фонда за развој у износу од 4 млрд динара.

Расходи буџета у децембру 2013. године извршени су у износу од 93,2 млрд динара. За разлику од прихода који у децембру нису значајно виши у односу на друге месеце, расходи су, традиционално, највиши у овом месецу. Ово се превасходно односи на субвенције, куповину роба и услуга, капиталне расходе и издатке за буџетске позајмице. Ове године нешто виши су и расходи за социјалну заштиту због исплате једнократне социјалне помоћи пензионерима са најнижим примањима. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања износили су 17,7 млрд динара и нижи су него претходних месеци с обзиром да је пренето онолико средстава колико је потребно за плаћање обавеза ових организација. Највећи део односи на пензије и износи 16,9 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 21,1 млрд динара.

Дефицит консолидованог биланса државе у 2013. години износи 178,7 млрд динара, док је у децембру остварен дефицит у износу од 19,6 млрд динара. Укупни дефицит консолидованог сектора државе изражен у процентима БДП износи 4,8% и представља значајно смањење у поређењу са прошлом годином кад је дефицит опште државе износио 6,5% БДП*.

Макроекономске и фискалне податке можете видети овде.