Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – август 2014. године

У периоду јануар – август 2014. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 128,3 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 137,5 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У августу је забележен дефицит од 18,5 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 58,5 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 77 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 51,6 млрд динара, а непорески приходи 5,8 млрд динара. По основу донација прикупљена је 1,1 млрд динара, од чега 1 млрд динара по основу помоћи за поплављена подручја. Приходи су значајно мањи од прихода у јулу, пре свега због нижег прихода по основу акциза. Приход од акциза износио је 10,2 млрд динара и нижи je од прихода у јуну и јулу због уплате дела августовских акциза у септембру. Осим тога, у претходна два месеца висок прилив од акциза на дуванске прерађевине био је узрокован утврђивањем нових износа акциза на дуванске производе у јулу, у складу са законом.

Уобичајено је да се у периоду пре утврђивања нових виших износа акциза повећава обим увоза и производње цигарета, што повећава наплату акциза. У месецима након утврђивања нових износа акциза знатно се смањује приход по овом основу. Што се тиче ПДВ, остварен је нижи приход него претходног месеца јер се у јулу уплаћују тромесечне обавезе по овом основу, а у августу обавезе само за претходни месец. Пад прихода од пореза на добит је привременог карактера с обзиром да је у току повраћај средстава обвезницима на основу коначног обрачуна.

У августу су расходи били на најнижем нивоу од почетка године. Највећи део расхода чине трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (ООСО) и плате. Трансфери ООСО износили су 21,1 млрд динара, а највећи део се односи на пензије и износи 20,2 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 20,7 млрд динара.

У августу, на нивоу опште државе, забележен је дефицит у износу од 19,5 млрд динара док је у периоду јануар – август забележен дефицит у износу од 122,1 млрд динара, при чему су делови централне државе и локалног нивоа власти тренутно у суфициту. На нивоу локалних самоуправа суфицит износи 7,3 млрд динара, код АП Војводина 3,2 млрд динара, а код РФЗО 7,6 млрд динара. Ови суфицити су привременог карактера, јер је на пример, град Београд до краја јуна био у статусу привременог финансирања, АП Војводина је остварила висок приход по основу пореза на добит у јуну, док
је висок суфицит код РФЗО последица динамике исплате плата пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола плате.