Саопштење Управе за трезор Министарства финансија

Поводом објављивања фотографија службеног аутомобила Министарства финансија-Управе за трезор, регистарских ознака NS051ĆM, приликом ненаменског коришћења дана 17. децембра 2013. године у Бачкој Паланци, обавештавамо вас да је возилом управљао Зоран Мазињанин, државни службеник Управе за трезор, распоређен у звању саветника на радно место за јавна плаћања, Одељење за јавна плаћања, Филијала Нови Сад.

На основу службеног налога директора филијале Нови Сад, именовано лице је упућено на службени пут до експозитуре Бачка Паланка, а на захтев корисника јавних средстава на територији поменуте општине, у циљу отклањања кварова на информационо-комуникационом систему, повезивања корисника јавних средстава на електронске сервисе Управе за трезор и дистрибуције депо картона нових корисника јавних средстава експозитури Бачка Паланка.

Постоји основана сумња да се ненаменско коришћење службеног возила догодило у повратку са службеног пута. Дана 18. децембра 2013. године, извршена је провера оправданости извршења налога. Установљено је да је у ЈКП „Комуналпројект“ из Бачке Паланке, на основу изјаве шефа рачуноводства, отклоњен квар на једном рачунару и извршена комплетна инсталација Интегрисаног система платног промета (ИСПП програма) на другом рачунару. Такође, експозитури Бачка Паланка достављени су депо картони нових корисника јавних средстава.

Против одговорног лица које је супротно одредбама члана 24. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број: 79/05, 81/05, 83/05, 64/07 67/07, 116/08 и 104/09) -у даљем тексту:Закон и
кршећи члан 10. Кодекса понашања државних службеника („Службени гласник РС“, број:29/08) ненаменски користило службено возило у току радног времена и тиме нарушило углед Министарства финансија-Управе за трезор, покренут је дисциплински поступак
због теже повреде дужности из радног односа, у складу са чланом 109. став 1. тачка 12. Закона и донето је Решење о удаљењу државног службеника са рада у складу са чланом 116. Закона.

У циљу несметаног извршавања законом утврђених надлежности и ефикасног и рационалног управљања материјалном и нематеријалном имовином и средствима за рад, Управа за трезор је заузела проактиван став према питањима потенцијалне злоупотребе државних средстава и имовине, те је у том смислу и иницирала брендирање службених возила логотипом државног органа, како би се предупредило евентуално незаконито понашање државних службеника.

Управа за трезор уважава мишљења заинтересованих странака поводом послова из надлежности државног органа, као и представке и приговоре на рад државних службеника и располагање материјалном и нематеријалном имовином, те у том смислу спроводи све законом утврђене мере за превенцију незаконитог понашања државних службеника, а све у циљу очувања интегритета државног органа и заштите интереса Републике Србије.