Рок за подношење појединачне пореске пријаве 31. јануар 2006. године

Директор Пореске управе Владимир Илић изјавио је данас да ће 2005. година бити упамћена по две кључне ствари: увођење и успешна имплементација пореза на додату вредност и суфицит у буџету, који је у великој мери условљено наплатом ПДВ – а. „Ово је одлична претпоставка за бржи економски развој и намирење свих потреба корисника буџета“, додао је он.

Илић је подсетио да рок за подношење појединачне пореске пријаве истиче 31. јануара 2006. године. Појединачну пореску пријаву подноси исплатилац прихода, а сама пријава садржи податке о приходима физичких лица исплаћених по различитим основама. Циљ је да се евиденцијом прихода појединаца створи јединствена база података која ће касније која ће се користити приликом утврђивања годишњег пореза на доходак грађана, као и приликом примене методе унакрсне процене пореске основице.

Илић је најавио да ће, због обима посла, филијале Пореске управе у последњим данима јануара имати продужено радно време. Казнене одредбе за неподношење појединачне пореске пријаве су за правна лица од 100 000 до 600 000 динара, за одговорна лица од 5 000 до 30000 динара, а за предузетнике од 50 000 до 300 000 динара.

Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској години остварила доходак већи од четвороструког износа просечне годишње зараде по запосленом, а Илић је подсетио да је рок за подношење пореске пријаве 15. март 2006. године, док је годишња стопа пореза на доходак грађана 10%. На основу прикупљених појединачних пријава послодаваца регистровано је више од 8 000 пореских обвезника који треба да испуне ту законску обавезу.

Контрола евидентирања промета преко фискалних каса показују негативан тренд, односно проценат неправилности у евидентирању промета је са око 12% у 2005. години порастао на 22%. Илић је изјавио да ће Пореска управа појачати напоре за сузбијање ових негативних тенденција, због чега је и број запослених у управи порастао. Директор је такође истакао за сада још увек незванични предлог Пореске управе Министарству финансија да се сакупљени фискални рачуни грађана користе као основица за одбитак од пореза.

„Готово на свакој фискалној каси постоји ГПРС уређај, а контроле које се раде на бази софтвера ових уређаја показале су преко 90% неправилности у раду, што говори о оправданости њиховог увођења“, изјавио је Илић нагласивши да ће и током 2006. године контроле бити ригорозне. Два велика пројекта предвиђена у 2006. години су увођење синтетичког пореза и децентрализација Пореске управе, која ће омогућити локалним самоуправама да саме администрирају сопствене приходе.

На питања новинара у вези утаје пореза од стране компаније „Мобтел“, Илић је нагласио да утаја пореза, иако значајна, у овом случају није најважнији прекршај, већ је то одлив прихода компаније „Мобтел“ из Србије у иностранство, чиме је су директно угрожени интереси државе као пословног партнера „Мобтела“.