Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину

На основу члана 31. став 1. тачка 1) подтачка (5) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10), а у вези са чланом 43. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 73/10)
Влада усваја ревидирани

МЕМОРАНДУМ
О БУЏЕТУ И ЕКОНОМСКОЈ И ФИСКАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ
ЗА 2011. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2012. И 2013. ГОДИНУ
I. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2013. ГОДИНЕ

1. Текућа макроекономска кретања

1.1. Економска кретања у 2009. години

Прелом економских трендова у Србији започет је у другој половини 2008. године са преливањем негативних ефеката глобалне финансијске и економске кризе на привреду и финансије Србије. Криза је, након високих стопа привредног раста у периоду 2001-2008. године, условила успоравање, а затим и опадање привредне активности и спољнотрговинске размене као последица пада иностране и домаће тражње и смањења капиталних прилива из иностранства због опрезности инвеститора и погоршања услова на светским финансијским тржиштима. Наредна табела приказује опадајуће тенденције у привреди Србије формиране у периоду економске кризе.

Преузмите документ:

pdf

Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину