Позив локалним властима да се укључе у програм за измиривање обавеза насталих капиталним инвестицоним улагањима

Министарство финансија и привреде позива јединице локалне самоуправе и АП Војводину да до 30. априла 2013. пријаве све доспеле, а неплаћене обавезе које имају према приватном сектору, настале по основу финансирања капиталних инвестиционих улагања и тиме се укључе у Програм измиривања тих обавеза.

Обавезе које локалне самоуправе и АП Војводина имају по основу финансирања капиталних инвестиционих издатака, а које нису измиривале, довело је многа предузећа, првенствено из области грађевинске и путне индустрије, у стање неликвидности, а у многим случајевима и до блокирања рачуна тих предузећа.

У циљу превазилажења проблема, Министарство финансија и привреде предлаже локалним самоуправама и АП Војводини модел, према којем ће предузећа своја потраживања од локалних власти наплатити кроз наплату државних хартија од вредности емитованих на име тих предузећа.

Наиме, држава ће преузети доспеле, а неизмирене обавезе које локалне власти имају према предузећима за изведене радове на капиталним инвестицијама, закључно са 31. октобром 2012. године, и затим на име тих предузећа емитовати државну хартију од вредности у форми инфлационо индексиране амортизационе обвезнице, са роком доспећа од три године укључујући период почека од једне године. Амортизација обвезница се врши у 24 месечне рате након истека периода почека, а купон емитованих обвезница износи 2 одсто.

Тако ће Република Србија постати нови поверилац локалних власти и вршиће наплату потраживања од локалних власти обуставом припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа, као и одговарајућег дела ненаменског трансфера који се локалној самоуправи из средстава буџета Републике Србије распоређује у складу са законом.

Заинтересоване локалне власти треба да доставе Министарству финансија и привреде изјаву предузећа-повериоца да прихвата овакав начин наплате потраживања, као и уговоре на основу којих су обавезе настале.

Јавни позив објављен је у петак, 4. јануара, у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневним листовима „Политика“ и „Вечерње новости“, и налази се на интернет страни Министарства финансија и привреде – Управе за трезор и Управе за јавни дуг.

Јавни позив за учешће у реализацији Програма за измиривање обавеза локалних власти по основу капиталних инвестиционих издатака према приватном сектору

Образац изјаве о заинтересованости