Повећан кредитни рејтинг Републике Србије

Агенција за оцену кредитног рејтинга „Standard and Poor’s“ побољшала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на ниво BB, уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга. Агенција процењује да ће БДП наставити да расте у периоду од 2018. до 2020. године, и да ће раст бити заснован пре свега на приливу страних директних инвестиција и већој приватној потрошњи која ће бити подстакнута растом запослености, зарада и стабилном приливу дознака.

„Standard and Poor’s“ очекује да ће економски напредак ојачати напоре Владе да настави са фискалним реформама и добрим фискалним резултатима и у 2018. години када се очекује дефицит од само 0,6% БДП. Упркос очекиваном порасту зарада у јавном сектору 2018. године, прогнозира се просечни фискални дефицит од око 1,5% у просеку током периода од 2017-2020. године.

Према наводима агенције, Србија је остварила значајан напредак у сарадњи са Међународним монетарним фондом током спровођења аранжмана из предострожности. Замрзавање плата и пензија, као и постепено смањење субвенција јавним предузећима, резултирало је импресивним прилагођавањем од око 4% БДП између 2014. и 2017. године. Дефицит државе се смањио на 1% БДП у 2017. години у поређењу са 6,6% БДП у 2014. години. Такође, уочава се и позитиван тренд у спољној трговини.

Агенција процењује да ће дефицит текућег рачуна платног биланса, који је у периоду од 2011. до 2014. године у просеку износио 8,7% БДП, бити у просеку на нивоу од 4,1% БДП у периоду од 2017. до 2020. године, чему ће највише допринети постојећа страна улагања у производне делатности, као и побољшање конкурентности у производном сектору и сектору услуга.

Поред смањења дефицита текућег рачуна, рејтинг агенција очекује и побољшање у структури спољног дуга, као и да нето прилив директних страних инвестиција у наредном периоду у потпуности покрије дефицит текућег рачуна платног биланса.

Србији је кредитни рејтинг повећала и агенција „Fitch Ratings“ и то на ниво ‘BB’ са нивоа ‘BB-‘, уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Повећање оцене кредитног рејтинга одраз је унапређења јавних финансија, које подржава и фискални резултат. Fitch очекује да Влада Србије настави са спровођењем програма фискалне консолидације и структурних реформи и у периоду од 2018. до 2019. gодине.

Агенцијa истиче да је однос јавног дуга и БДП побољшан и стабилан. Након значајног пада у 2017. години на 63,6% БДП, Fitch очекује даљи пад на 62,1% БДП у 2018. години и на 60,6% БДП у 2019. години. Основни покретачи позитивног тренда су фискална консолидација која ће довести до даљег смањења односа јавног дуга и БДП, континуирано смањење нето спољне задужености и стабилан прилив страних директних инвестиција.

Агенција такође сматра да ће отварање нових поглавља у преговорима за приступање Европској унији и успешан завршетак аранжмана из предостржности, као и даља сарадња са Међународним монетарним фондом бити важни чиниоци за даље унапређење кредитног рејтинга Србије. Истиче се и да ће дефицит текућег рачуна (процењен на просечних 4,3% БДП у периоду од 2017 до 2019. године) у потпуности бити покривен нето страним инвестицијама.