Отворена два нова поглавља у преговорима са Европском унијом

На деветој међувладиној конференцији у Бриселу, отворена су још два нова поглавља у преговорима Републике Србије са Европском унијом, Поглавља 17 – Економска и монетарна политика и 18 – Статистика, која су међусобно значајно повезана.

Министарство финансија дели руководећу улогу у Поглављу 17 са Народном банком Србије и надлежно је за подобласт Економска политика.

Државе чланице ЕУ сматрају своје економске политике питањем од заједничког интереса и подлежу фискалном и ширем економском и финансијском надзору и међусобној координацији. Оне су такође обавезне да поштују ближа правила која се односе на карактеристике њихових националних буџетских оквира. Нове државе чланице такође морају поштовати утврђене критеријуме како би могле да усвоје евро у одређеном року после приступања. Оне ће до тада бити државе чланице са дерогацијом од коришћења евра и сматраће своју политику девизног курса питањем од заједничког интереса.

Законодавство Републике Србије у оквиру Поглавља 17 – Економска и монетарна политика је у великој мери усклађено са законодавством Европске уније. Од 2015. године Република Србија учествује у процедури европски семестар лајт у коме се, у координацији Министарства финансија, Републичког секретаријата за јавне политике и Народне банке Србије са Радном групом ЕРП координатора у надлежним ресорима, израђује стратешки документ Програм економских реформи, као важан као припрема за испуњење обавеза у Преговарачком поглављу 17 у области координације економских политика.