Обрачунавање паушалног пореза

Поводом спекулација о утврђивању висине основице за паушално опорезивање, Пореска управа обавештава о детаљима који се тичу обвезника пореза на приходе од самосталне делатности.

Услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање дефинисани су Уредбом о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Сл. гласник РС“, број 65/01… 119/13 – у даљем тексту: Уредба) а у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, број 24/01…108/13-у даљем тексту:
Закон).

Изменама Уредбе у децембру 2013. године дошло је до промене висине основице за одређене категорије обвезника, па су адвокати распоређени у групу са осталим високошколованим пружаоцима услуга, док је посебна група у којој су до тада били брисана. Такође, том приликом је за велику већину занатских делатности полазна основица коригована наниже.

Поред разврставања по групама делатности које имају јединствену полазну основицу за утврђивање паушалног пореза, на висину пореза утицај имају остварена просечна зарада у Републици, односно општини, као и примена додатних корективних критеријума (пословна репутација, тржишни услови…).

Изменама Уредбе, износ обрачунатог паушалног пореза за одређене категорије је очекивано порастао док је некима смањен. Код појединих обвезника дошло је до већег раста обавезе него што је очекивани резултат измена саме Уредбе, што је последица примењених корективних критеријума који су код неких обвезника, уместо прошлогодишњег умањења, имали за резултат увећање обавезе.

У складу са наведеним, обвезници код којих је дошло до повећања износа паушалног пореза већег од предвиђеног изменама Уредбе, а који сматрају да постоји основ за преиспитивање конкретних корективних фактора, могу се обратити надлежној организационој јединици Пореске управе како би се проверили разлози повећања и размотрила њихова решења.