Обавезе трговаца на велико дуванских производа

Агенција за дуван позива све регистроване велетрговце дуванским производима да благовремено поднесу захтев Агенцији, ради добијања лиценце за обављање делатности трговине на велико дуванским производима. Наиме, у складу са Законом о дувану, обавеза је привредних субјеката да, до 7. септембра 2003. године, ускладе своје пословање с одредбама овог закона.
Заинтересована предузећа, односно предузетници, требало би да упуте писани захтев Агенцији за дуван (Немањина 22-26, Београд) и да приложе доказе о испуњености законом утврђених услова.