Наши закони у складу са законодавством Европске Уније

Помоћник министра финансија Горан Анђелић, најавио је да ће се на сутрашњој седници Владе наћи два нацрта закона којима се заокружује институционални оквир регулативе у области финансијског тржишта: Нацрт Закона о преузимању акционарских друштава и Нацрт Закона о изменама и допунама закона о хартијама од вредности и других финансијских инструмената. „Имамо позитивно мишљење консултаната Светске банке у вези нацрта ових закона“, нагласио је Анђелић.

„Основни разлози за доношење измена и допуна закона пре свега су даља усаглашавања са директивама Европске Уније, међународним стандардима и новодонетим прописима на нивоу Европске уније, као и усаглашавање са новим Законом о привредним друштвима и додатно прецизирање постојећих правних института са упоредних правним решењима“, изјавио је Анђелиц поводом нацрта Закона о изменама и допунама закона о хартијама од вредности и других финансијских инструмената.

Основне измене и допуне овог закона односе на разрађивање и прецизно дефинисање појмова организованог тржишта, отвореног и затвореног акционарског друштва, поступка за дистрибуцију хартија од вредности, као и појма професионалног инвеститора, нагласио је Анђелић.

Закон о преузимању акционарских друштава је, по речима Горана Анђелића, у складу са праксом земаља Европске Уније и земаља развијеног тржишног типа привређивања. Основни циљ овог закона је дефинисање услова за истицање понуде за преузимање акционарског друштва, права и обавеза учесника у поступку преузимања са циљем заштите мањинских акционара и транспарентности процеса преузимања.

Закон се примењује на отворена акционарска друштва
чијим акцијама се тргује на организованом тржишту хартија од вредности Републике Србије. Јавна понуда за преузимање акционарског друштва, складу са одредбама новог закона, мора бити упућена свим акционарима циљног друштва под истим условима.