Макроекономски и фискални подаци за јун 2017. године

Буџет Републике Србије*

У првој половини године у републичком буџету остварен је суфицит од 33,2 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 549 млрд динара, док су расходи износили 515,8 млрд динара.

У јуну је остварен суфицит у износу од 20,7 млрд динара, при чему су укупни приходи износили 114,7 млрд динара док су расходи извршени у износу од 94 млрд динара.

Порески приходи износили су 100 млрд динара. У јуну се уплаћује порез на добит правних лица према годишњем обрачуну тако да је приход у овом месецу знатно виши у односу на остале месеце. Наплаћени приход у јуну, у износу од 33,7 млрд динара, указује да ће овогодишњи износ пореза на добит знатно премашити планирани буџетски износ. По основу ПДВ у јуну је наплаћено 33,8 млрд динара, а од акциза 22,7 млрд динара. На наплату акциза на дуван током јуна утицала је и планирана корекција износа акциза на дуванске производе у јулу. Због повећане потрошње сезонског карактера (саобраћај и пољопривредни радови), расте наплата акциза на нафтне деривате. Уплата годишњег пореза на доходак грађана током јуна утицала је на већи износ наплаћеног прихода по основу пореза на доходак, у односу на претходне месеце.

Расходи за запослене у јуну износили су 19,7 млрд динара, а трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 15,6 млрд динара.

Извршење капиталних расхода републичког буџета је интензивирано у другом тромесечју. У првој половини године за ове намене исплаћено је 30,8 млрд динара (само у јуну 13,2 млрд динара), што је готово на
планираном нивоу за првих шест месеци.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе, на крају јуна, забележен је укупан фискални суфицит у износу од 44,1 млрд динара и примарни фискални суфицит у износу од 116,8 млрд динара. Према договору са ММФ, максимални износ укупног фискалног дефицита за прву половину године утврђен је на нивоу од 36,1 млрд динара, што значи да је остварени резултат бољи за више од 80 млрд динара.

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) на крају јуна износи 10,5 млрд динара, а у
истом периоду, АП Војводина је остварила суфицит од 3,8 млрд динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су на крају јуна у дефициту од 3 млрд динара. У ПИО фонду је забележен
дефицит од 5,2 млрд динара који је финансиран пренетим средствима из претходне године. РФЗО је забележио суфицит у износу од 0,1 млрд динара.

Национална служба за запошљавање је такође у суфициту од 2,1 млрд динара, док је Фонд СОВО прву половину године завршио са избалансираним буџетом.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије тренутно имају дефицит од 0,3 млрд динара.

* Редовни месечни извештаји за буџет Републике не укључују податке о приходима и расходима индиректних корисника који нису укључени у систем извршења буџета (FMIS-Financial Managemant Information System).

Макроекономски и фискални подаци за јун 2017. године