Макроекономски и фискални подаци за јул 2017. године

Буџет Републике Србије *

На крају јула остварен је суфицит републичког буџета у висини од 60,1 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 659,7 млрд динара, док су расходи износили 599,7 млрд динара.

У јулу, као и претходног месеца, остварен је суфицит у износу од 26,9 млрд динара, при чему су укупни приходи износили 110,8 млрд динара, док су расходи извршени у износу од 83,9 млрд динара.

Порески приходи у јулу износили су 94,7 млрд динара. Уобичајено, највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ и акциза. У јулу доспевају обавезе за пореске обвезнике који ПДВ уплаћују тромесечно, што је у највећој мери утицало на висок приход по овом основу (47,2 млрд динара). Акцизе су наплаћене у износу од 29,9 млрд динара. Близу половине овог износа наплаћено је од по основу акциза на дуванске производе. На наплату акциза на дуван у јулу (прва половина) утицала је и планирана корекција износа акциза на дуванске производе у овом месецу. Остале категорије пореских прихода наплаћене су у складу са очекивањима.

Непорески приходи остварени су у износу од 15,8 млрд динара, од чега се 8,4 млрд динара односи на уплате дивиденди буџета Републике (Телеком Србија а.д. и Дунав осигурање).

Приход по основу донација износио је 0,2 млрд динара.

У јулу су извршени расходи у износу од 83,9 млрд, од чега се на расходе за запослене односи 19,6 млрд динара а на трансфере ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 16,6 млрд динара.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе, на крају јула, забележен је укупан фискални суфицит у износу од 73,5 млрд динара и примарни фискални суфицит у износу од 155,4 млрд динара. Боље остварење од планираног углавном је резултат боље наплате најзначајнијих пореских прихода (ПДВ, акцизе, порез на добит и доприноси) и већих непореских прихода по основу уплате дивиденди.

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) на крају јула износи 11,7 млрд динара, а у истом периоду, АП Војводина је остварила суфицит од 4,3 млрд динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су на крају јула у дефициту од 3,1 млрд динара.

ПИО фонд је забележио дефицит од 5,4 млрд динара који је финансиран пренетим средствима из претходне године. РФЗО је такође у дефициту у износу од 0,2 млрд динара. Национална служба за запошљавање је остварила суфицит од 2,4 млрд динара, док је Фонд СОВО на крају јула у балансу.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије тренутно имају суфицит од 0,5 млрд динара.

* Редовни месечни извештаји за буџет Републике не укључују податке о приходима и расходима индиректних корисника који нису укључени у систем извршења буџета (FMIS-Financial Managemant Information System).

Макроекономски и фискални подаци за јул 2017. године