Макроекономски и фискални подаци за април 2017. године

Буџет Републике Србије

Након прва четири месеца 2017. године у буџету Републике остварен је суфицит у висини од 10,7 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 347 млрд динара, док су расходи износили 336,3 млрд динара.

Само у априлу укупни приходи износили су 89,3 млрд динара, а расходи 85,8 млрд динара, те је буџет, у априлу, био у суфициту од 3,6 млрд динара.

Порески приходи износили су 79,4 млрд динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 45,7 млрд динара. У априлу се уплаћују тромесечне обавезе по основу ПДВ што је, у највећој мери, довело до високог прихода по овом основу. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 20 млрд динара. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима.

Непорески приходи остварени су у износу од 9,7 млрд динара, а приход по основу донација износио је 0,2 млрд динара.

Расходи су извршени у износу 85,8 млрд динара. Расходи за запослене су износили 19,4 млрд динара, а трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 17,2 млрд динара. У односу на почетак године у порасту су капитални издаци и субвенције што је и очекивано.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе, у периоду јануар – април, забележен је укупан фискални суфицит у износу од 21,5 млрд динара и примарни суфицит у износу од 79,5 млрд динара. Боље остварење од планираног углавном је резултат боље наплате најзначајнијих пореских прихода (ПДВ, акцизе и доприноси) и већих једнократних уплата непореских прихода.

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) на крају априла износи 6,9 млрд динара. Релативно висок суфицит почетком године код локалних самоуправа, делом је последица динамике уплате пореза на имовину (прва рата овог пореза допева на наплату средином фебруара), док је динамика расхода таква да се почетком године извршавају нешто успоренијим темпом. У истом периоду, АП Војводина је остварила суфицит од 2,3 млрд динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су на крају априла у благом суфициту (0,6 млрд динара). ПИО фонд је у дефициту од 3,5 млрд динара, кaо резултат вишка пренетих средстава из претходне године у 2017. годину. РФЗО је забележио суфицит у износу од 3,2 млрд динара. Национална служба за запошљавање је такође у суфициту од 0,9 млрд динара, док је Фонд СОВО април завршио са избалансираним буџетом.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије тренутно имају суфицит од 1,1 млрд динара.

Макроекономски и фискални подаци за април 2017. године