Извршење буџета Републике – март 2016. године

Извршење буџета Републике

У прва три месеца 2016. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 8,9 млрд динара. У истом периоду дефицит буџета Републике, према широј дефиницији, која укључује и расходе по основу пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике, износи 13,5 млрд динара.

У прва три месеца 2016. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 8,9 млрд динара. У истом периоду дефицит буџета Републике, према широј дефиницији, која укључује и расходе по основу пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике, износи 13,5 млрд динара.

У марту су остварени приходи у износу од 73,8 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 92,9 млрд динара. Дефицит је износио 19,1 млрд динара .

Порески приходи износили су 62,3 млрд динара. Март је, уобичајено, месец са веома ниским приходима, с обзиром на мању привредну активност на почетку године. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 33,8 млрд динара. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 15,1 млрд динара. Приход по овом основу и даље је на ниском нивоу с обзиром да још увек трају ефекти формирања залиха акцизних производа.

Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима, односно углавном имају растући тренд. Непорески приходи остварени су у износу од 10,8 млрд динара, од чега су 2,2 млрд динара износили приходи од уплата дивиденди јавних предузећа и наплаћених потраживања Агенције за осигурање депозита. Приход по основу донација износио је 0,7 млрд динара.

Расходи су извршени у износу 92,9 млрд динара. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене, трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) и отплата камата. На исплату плата запосленима утрошено је 19,9 млрд динара, а раст у односу на претходна два месеца последица је исплате накнада изборним комисијама. Трансфери ООСО износили су 18,9 млрд динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,9 млрд динара.

Извршење буџета сектора државе

На нивоу опште државе у првом тромесечју је забележен дефицит у износу од 16,0 млрд динара. Према договору са ММФ, максимални износ дефицита за први квартал је утврђен на нивоу од 53,9 млрд динара.
Бољи резултат од планираног углавном је резултат боље наплате најзначајнијих пореских прихода (ПДВ, акцизе и доприноси).

Посматрано по нивоима опште државе, суфицит АП Војводина износио је 0,9 млрд динара, а ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 8,0 млрд динара, с обзиром на значајан депозит из претходне године којим располаже. Национална служба за запошљавање и СОВО фонд су око баланса. РФЗО је забележио суфицит у износу од 2,9 млрд динара што је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде. Збирни суфицит локалних самоуправа износио је 5,3 млрд динара што је у највећој мери резултат високих прихода по основу пореза на имовину у фебруару, с обзиром да се тада плаћају кварталне обавезе по овом основу. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит износио 4,0 млрд динара.

У првом тромесечју на нивоу сектора државе остварен је примарни суфицит у износу од 29,8 млрд динара.

Макроекономски и фискални подаци, 27. април 2016. године