Извршење буџета Републике – јун 2016. године

У првој половини 2016. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 3,9 млрд динара. Дефицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета, али припадају нивоу Републике (приказано у табели 4) износи 15,4 млрд динара. Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – јун 2016. године за 4,6 млрд, у односу на исти период претходне године.

У јуну су остварени приходи у износу од 94,6 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 87,2 млрд динара. Остварен је суфицит у износу од 7,4 млрд динара. *

Порески приходи су износили 85,1 млрд динара. У јуну се уплаћује порез на добит правних лица према годишњем обрачуну тако да је приход у овом месецу знатно виши у односу на остале месеце. Наплаћени приход у јуну указује да ће овогодишњи износ пореза на добит премашити планирани буџетски износ. По основу ПДВ у јуну је наплаћено 33,7 млрд динара. По основу акциза прикупљено је 25,2 млрд динара. У јулу се утврђују нови износи акциза на дуванске производе што је резултирало повећаним увозом и производњом у претходном периоду и већим приливом акциза по овом основу. Приход по основу пореза на доходак је нешто виши у односу на претходне месеце због почетка уплата годишњег пореза на доходак. Непорески приходи остварени су у износу од 8,4 млрд динара, а по основу донација уплаћено је 1,2 млрд динара.

Расходи су извршени у износу од 87,2 млрд динара. У складу са планом отплате дуга
нешто су виши издаци за камате и отплату гарантованог дуга. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО). На исплату плата запосленима утрошено је 19,0 млрд динара. Трансфери ООСО износили су 20,9 млрд динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,5 млрд динара, а трансфер РФЗО 3,4 млрд динара.

На нивоу опште државе у првих шест месеци је забележен дефицит у износу од 18,2 млрд динара. Дефицит предвиђен програмом са ММФ износи 78,3 млрд динара. Доста бољи резултат од планираног остварен је захваљујући бољим приходима, пре свега бољој наплати најважнијих пореских категорија као што су ПДВ, акцизе, доприноси, порез на добит. С друге стране
непорески приходи су били знатно виши од очекиваних захваљујући уплатама дивиденди јавних предузећа и лиценце за 4Г мобилну телефонију. У јуну је остварен суфицит у износу од 6,4 млрд динара. На крају јуна збирни суфицит локалних самоуправа износи 9,4 млрд динара захваљујући високим приходима у мају,
чему су допринели уплата тромесечних обавеза по основу пореза на имовину, али и приход од продаје земљишта који је једнократног карактера. АП Војводина је тренутно у суфициту од 1,4 млрд динара захваљујући уплати пореза на добит по годишњем обрачуну. Дефицит Фонда СОВО је 0,4 млрд динара, а ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 7,4 млрд динара, с обзиром на депозите из претходне године којим ова два фонда располажу. Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 1,1 и 3,1 млрд динара, респективно. Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит износио 10,0 млрд динара.

*Нису укључени приходи и расходи индиректних корисника буџета