Извршење буџета Републике – јануар 2016. године

У јануару 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 33,0 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 93,7 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 60,7 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 72,9 млрд динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 36,6 млрд динара. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 27,7 млрд динара. Оваквом остварењу прихода од акциза највише је допринела изузетно добра наплата акциза на дуванске производе. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима. Непорески приходи остварени су у износу од 20,7 млрд динара, од чега је 12,7 млрд динара приход по основу лиценци за коришћење мобилне мреже четврте генерације.

Расходи су извршени у износу 60,7 млрд динара. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО). На исплату плата запосленима утрошено је 18,8 млрд динара, док су трансфери ООСО износили 13,8 млрд динара. Уобичајено је да су у јануару и фебруару укупни расходи нижи од месечног просека с обзиром на мањи број радних дана и тек започете процедуре јавних набавки.