Измене правилника о порезу на промет и правилника о акцизама

Министар финансија и економије, донео је 3. априла 2003. године Правилник о изменама Правилника о начину обрачунавања и плаћања пореза на промет и о садржини и начину вођења евиденције , који су објављени у Службеном гласнику РС, бр. 36 од 4. априла 2003. године.
Кумулативни обрачун пореза на промет и акцизе подноси се на новим обрасцима најкасније до 20. априла 2003. године.

Најзначајније измене састоје се у следећем:.
* код пореза на промет:

1. За производе добијене као хуманитарна помоћ, предвиђено је пореско ослобођење које се остварује на основу решења надлежног пореског органа;

2. Образац ОПП мења назив у ОАПП. Образац ПОПП из става 6. истог члана, постаје ПОАПП.

3. У
обрасцима су унети нови уплатни рачуни за порезе, који се примењују од 1. јануара 2003. године;
4. Уз оба обрасца уведен је нови образац – Преглед уплаћених петнаестодневних аконтација пореза на промет производа и пореза на промет услуга, као квартални прилози од 1 до 4, на коима се евидентирају петнаестодневне уплате.
*код обрачунавања и плаћања акциза:

1. назив обрасца АК мења се у ОАК;
2. унети су нови уплатни рачуни, по врсти акцизе, који се примењују од 1. јануара 2003. године;
3. уведен је нови образац – Преглед уплаћених петнаестодневних аконтација акцизе, као квартални прилози од 1 до 4, на којима се евидентирају петнаестодневне уплате.