Изменама правилника од 1. јануара до лакшег пословања и мањих трошкова привреде

Правилници из области опорезивања потрошње ПДВ, чија решења олакшавају пословање и смањују трошкове привредних субјеката и других лица која учествују у одређеним поступцима које води Пореска управа, ступиће на снагу 1. јануара 2019. године.

Реч је о Правилнику о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза и
Правилнику о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ.

Изменама правилника успоставља се електронска комуникација између Пореске управе и лица која подносе захтеве за остваривање пореских ослобођења на основу уговора о донацији, кредиту, зајму и других међународних уговора, у поступцима остваривања тих пореских ослобођења.

Изменама Правилника о пореским ослобођењима укида се подношење захтева и друге документације за остваривање пореског ослобођења и достављање потврда о пореским ослобођењима Пореске управе, у папирном облику. Наиме, овим изменама обезбеђено је да се подношење захтева и друге документације врши преко портала Пореске управе, као и да Пореска управа доставља потврде о пореским ослобођењима у електронском облику.

Увођењем електронске комуникације у овим поступцима олакшаће се пословање и смањити трошкови свих учесника у тим поступцима, како обвезника ПДВ и других подносиоца захтева за остваривање пореских ослобођења, тако и Пореске управе.

Поред тога, овим изменама предвиђено је и укидање обавезе за обвезнике ПДВ да Пореској управи уз пореску пријаву за порески период у којем су остварили пореско ослобођење на основу наведених уговора, доставе и преглед потврда о оствареним пореским ослобођењима, у папирном облику (уз напомену да се пореска пријава за ПДВ подноси електронским путем). Ова обавеза укида се од 1. фебруара 2019. године, имајући у виду да ће се почев од 1. јануара 2019. године комуникација са Пореском управом обављати електронским путем, тако да достављање прегледа потврда почев од подношења пореске пријаве за порески период јануар 2019. године, постаје непотребно.

Изменама Правилника успоставља се електронска комуникација између Пореске управе и лица која подносе захтеве за остваривање права на рефакцију ПДВ, у поступцима за остваривања тих права.

Почев од 1. јануара 2019. године прописује се да се захтеви за рефакцију ПДВ ових лица достављају Пореској управи у електронском облику преко њеног портала, а да Пореска управа доставља решења о рефакцији ПДВ подносиоцима захтева у електронском облику.
Увођењем електронске комуникације у овим поступцима олакшаће се пословање и смањити трошкови свих учесника у тим поступцима.

Изменама Правилника омогућава се и коришћење пореског кредита за измирење пореске обавезе за било које пореске периоде, а не само за наредне.
Према Закону о ПДВ, обвезник ПДВ код којег је за одређени порески период износ претходног пореза већи од износа обрачунатог ПДВ, има право да за тај износ захтева повраћај ПДВ или да тај износ користи као порески кредит.

Према садашњем решењу које је прописано правилником о повраћају, рефакцији и рефундацији ПДВ, порески кредит може се користити за измирење пореске обавезе за наредне пореске периоде у односу на порески период у којем обвезник ПДВ има порески кредит, а за износ неискоришћеног пореског кредита обвезник ПДВ може поднети захтев за повраћај ПДВ.

Изменом постојећег решења омогућиће се обвезницима ПДВ да порески кредит користе за измирење пореске обавезе за било који порески период, а не само за наредне пореске периоде. Примера ради, у случају да обвезник ПДВ грешком није утврдио пореску обавезу за одређени порески период (нпр. за јануар 2018. године), а за порески период март 2018. године је исказао порески кредит, тај порески кредит моћи ће да користи и за измирење пореске обавезе за порески период јануар 2018. године (подразумева се да ће бити дужан да плати и припадајућу камату). На тај начин омогућава се обвезнику ПДВ да брже измири своју пореску обавезу.