Изгласане измене сета пореских закона

Посланици Скупштине Србије изгласали су данас измене и допуне сета пореских закона, које је поднела Влада Србије, а реч је о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као и порезима на промет, доходак грађана, добит предузећа, имовину и држање и ношење добара.

Закон о пореском поступку и пореској администрацији уређује поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода, права и обавезе пореских дужника, и кривична дела и прекршаје у тој области, а има за циљ да се сви послови везани за порезе обједине под окриљем једног државног органа – пореске управе, пошто ће од 1. јануара 2003. године Завод за обрачун и плаћање, престати с радом, а платни промет бити пренет у пословне банке.

Предвиђено је да сви порески дужници, било да су грађани, предузетници или друштвена предузећа, имају идентификациони порески број, помоћу којег ће се контролисати разрезивање и уплата пореза. Без тог броја неће моћи да се реализују платни налози, нити да се отварају рачуни у банкама.

Закон прописује обавезу дужника на самоопорезивање, односно да сам обрачуна и уплати дажбине, а за грешке које учини намерно или из незнања, одговараће, зависно од тога да ли ће се та грешка третирати као кривично дело или прекршај. За кривична дела избегавања или мање уплаћеног пореза, чија вредност прелази три милиона динара, законодавац је предвидео не само новчану казну, него и затвор од једне до десет година.

Да би се ефикасно сузбио криминал у области јавних прихода, биће формирана пореска полиција, као део пореске управе, с овлашћењима да открива пореска кривична дела и њихове извршиоце. Закон, такође, предвиђа да у оквиру пореске управе буде основано посебно одељење за велике пореске обвезнике, који су од посебног значаја за Републику. Они ће, како се истиче у образложењу закона, бити подвргнути специјалном третману у опорезивању и пореској контроли.