Фискални савет подржава реформе које доноси Нацрт закона о финансирању локалне самоуправе

„Фискални савет у потпуности подржава реформски правац у Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе, које је припремило Министарство финансија, јер отклања системске недостатке“, навео је Фискални савет у оцени Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе.

„Предложено смањење учешћа локалних самоуправа у порезу на зараде и повећање трансферних средстава из буџета Републике је у складу са добром фискалном праксом и допринеће објективном и предвидивом оквиру за финансирање јединица локалне самоуправе“, наводи се у оцени.

Како истиче Фискални савет, Нацрт закона отклања велику фискалну неравнотежу која је настала прекомерним трансфером средстава са републичког на локални ниво власти приликом измена Закона у јуну 2011. године.

Фискални савет подржава намеру да се део средстава са локалног нивоа врати у републички буџет.

„Ову неравнотежу можемо илустровати на примеру текуће 2015. године, у којој се пројектује да локалне самоуправе, на основу тренутног закона,
остваре 33 млрд динара прихода од ненаменских трансфера Републике и 81 млрд динара прихода од пореза на зараде, што укупно чини 114 млрд динара.Тако ће у 2015. години локалне самоуправе по основу пореза на зараде и републичких трансфера остварити 5 млрд веће приходе него да је на снази остао иницијални Закон из 2006. године, који се може сматрати релативно дарежљивим услед релаксираних фискалних услова пре настанка економске кризе“, истиче се у оцени Савета.

„Повећани обим средстава на локалном нивоу у претходним годинама није употребљен на продуктиван начин већ је дошло до погоршања економске структуре издатака. Тако су у периоду од 2008. до 2014. године расходи за зараде повећани 42%, расходи за добра и услуге су повећани 50%, док су капитални расходи смањени за 29 процената“, наводи се у оцени.

„Такође, расходи за зараде запослених су од 2009. до 2014. године повећани за 6,6 млрд динара преко законског износа индексације плата“, наводи Фискални савет.

Савет оцењује да су објективни и мерљиви критеријуми по којима Министарство финансија предлаже расподелу трансферних средстава по појединачним локалним самоуправама.