Држава измирује обавезе по основу старе девизне штедње грађана

Влада Србије донела је одлуку о емисији обвезница за измирење обавеза по основу старе девизне штедње грађана у вредности 4,2 милијарде евра. Према тој одлуци, номинална вредност једне обвезнице је један евро, а датум емитовања је 19. август. Обвезнице су емитоване у 15 серија, од А 2002 до А 2016 и за наплату у готовини доспевају сваког 31. маја, од ове до 2016. године.

Средства за измирење обавеза које доспевају 2002. године обезбеђују: СРЈ 20,38 одсто, Србија 49,06 одсто, Народна банка Југославије 15,28 одсто и овлашћене банке 15,28 одсто, док ће јавни дуг штедишама од идуће закључно са 2016. годином бити плаћен из буџета Србије.

Све обвезнице издају се у нематеријалном облику, као електронски записи, гласе на име, а промет овим хартијама ослобођен је пореза на промет, провизија на платни промет, пореза на капиталну добит, пореза на финансијске трансакције и других пореза.

Обвезнице Србије могу се пре рока доспећа користити за куповину акција предузећа у приватизацији, акција овлашћених банака, за куповину станова, зграда, пословног простора, земљишта и друге имовине у државној својини.

Иницијални власник обвезница може их пре рока доспећа, под условима и у износу које прописује Влада Србије, користити за плаћање лечења, лекова, сахране и других трошкова, а по истеку рока доспећа за плаћање пореза на промет, на имовину, доходак грађана и на добит корпорација, као и акциза.

Од
2. септембра, на свим шалтерима Националне штедионице, почиње уручивање потврда о извршеној конверзији старе девизне штедње у обвезнице. Конверзија је рађена под датумом 19. август 2002. године на начин на који је одређен законом, што значи да је у обвезнице конвертовано стање штедње затечено под тим датумом па ће тако сви власници старе девизне штедње добити потврде о припадајућим обвезницама на исти начин, без обзира када се појаве у Банци – каже се у саопштењу Националне штедионице.

Уручивање потврда о конверзији дуга у обвезнице за 10 банака које су изгубиле дозволу за рад, Народна банка Југославије је и овога пута поверила Националној штедионици. Банка је такодје, обавила адекватне припреме и спремно дочекује реализацију овог посла (око 2.000.000 штедиша).

Протекле недеље је промет обвезницама старе девизне штедње на Београдској берзи био у опадању, а стабилизација промета обвезницама се очекује у току ове недеље у складу са процесом уручивања потврда.

Девизне штедише немају разлога да журе да добију потврде о упису обвезница на власничке рачуне хартија од вредности, како би избегли непотребне гужве и чекања на шалтерима.
Штедише које желе да тргују обвезницама могу сачекати стабилизацију промета и цене на Берзи. Уручивање потврда ће се обављати на 300 шалтера Националне штедионице у 38 градова Србије.

Божидар Ђелић, српски министар финансија, је истакао да се власницима старе девизне штедње враћа уложен новац уз припадајуће камате, док Дафинине и Јездине штедише добијају само главницу умањену за евентуалне исплате.

– Новац за намирење око два милиона штедиша са око 3,5 милиона рачуна биће исплаћиван из буџета Србије – каже Ђелић. – Средства се издвајају у вредности од један до један и по одсто годишњег бруто националног дохотка. Емитовањем обвезница за покриће дуга по Зајму за привредни препород Србије у вредности од педесет милиона евра омогућило би да две трећине грађана наплати своја потраживања до краја године.

Дафинине штедише прве исплате са својих девизних рачуна могу да очекују од 10. септембра. Тачан датум почетка исплате саопштиће комисија Владе Србије и НБЈ идуће недеље.
Бојан Станивуковић, директор Националне штедионице, у петак је најавио да исплата штедиша Дафимент банке креће 10 септембра. Штедише “Југоскандика” мораће да сачекају новембар, како је и најављивано.

– Национална штедионица ће од следећег петка почети да обавештава штедише Дафиментбанке када да дођу по своју прву рату од 276 евра. Писмом, послатим на кућну адресу,банка ће штедишу обавестити о датуму, месту и времену исплате да би се избегле гужве.
Штедионица ће омогућити грађанима да свој новац подижу на свих 300 шалтера у Србији.

Тако власници девизних рачуна код Дафиментбанке неће морати да долазе у Београд по свој новац, већ ће моћи да га подигну у експозитури Националне штедионице у свом граду. Они
који још нису пријавили своја потраживања од Југоскандика и Дафиментбанке то могу учинити слањем копије уговора и свих докумената о уплатама и исплатама, на адресу: Дипломатска колонија 22. Обавезно треба приложити и копију личне карте и написати свој контакт телефон, што ће омогућити специјализованој служби НБЈ да лакше дође до података који евентуално недостају .

Очекује се да ће, овог месеца, Национална штедионица у сарадњи са неким грађевинским фирмама понудити штедишама да обвезницама старе девизне штедње купе станове. За овакве куповине рачунаће се вредност обвезница мања од номиналне, али виша од тржишне утврђене на берзи. Национална штедионица је такође најавила коришћење обвезница као залоге за куповину станова на кредит.