Друга редовна Скупштина Коморе овлашћених ревизора

Комора овлашћених ревизора сазива Другу редовну Скупштину која ће се одржати 19.02.2007. године са почетком у 10 часова, у ЈУБМЕС банци а.д. Београд, Булевар АВНОЈ-а 121, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,30 до 10 часова. (погледајте )

Чланови Скупштине, предузећа за ревизију, овлашћени ревизори запослени у предузећима за ревизију и представник Министарства финансија, код одлучивања на другој редовној седници Скупштине имају по један глас. Скупштина се може одржати и доносити одлуке ако у њеном раду учествује обична већина од укупног броја чланова Скупштине или њихових представника (кворум за рад Скупштине). Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова