ДРИ подржала нова законска решења министарства

Државна ревизорска институција, као највиши државни орган ревизије јавних финансија у Републици, упутила је писмо Министарству финансија и привреде у ком подржава предложене измене Закона о буџетском систему, као и комплетан пакет мера за фискалну консолидацију, наводећи да су предложене измене закона почетак озбиљне реформе управљања приходима и примањима, као и расходима и издацима буџета.

У писму које је генерални државни ревизор доставио министру финансија, наводи се да је Државна ревизорска институција задовољна новим предлогом решења Закона о буџетском систему, којима се укидају сопствени приходи свих корисника јавних средстава. Државна ревизорска инститицуја оцењује да ће се на овај начин постићи већи степен контроле над новчаним токовима јавних средстава и моћи ће да се правовремено предузимају мере у очувању ликвидности и смањењу дефицита буџета. Државна ревизорска институција подсећа да је истицала проблем лошег утицаја сопствених прихода институција на укупне јавне финансије, наводећи да ће се новим законским решењем и увођењем свих корисника јавних средстава у Управу за Трезор, отварањем наменских рачуна корисника, омогућити свеобухватно евидентирање, планирање и извршавање јавних средстава.

У писму се такође истиче „изменама Закона предвиђа се да се капитални издаци исказују у три године, а у циљу бољег сагледавања и континуитета у праћењу инвестиција, чиме се постиже ефикасније, прецизније и економичније, како планирање, тако и извршавање обавеза намењених капиталним издацима.“

„Изменама Закона о буџетском систему утврђени су јасни принципи увођења пореза, груписања накнада, такси, казни и прихода насталих употребом јавних средстава што би требало да допринесе доследном, транспарентном и предвидивом начину увођења и утврђивања њихове висине, чиме се постиже оптимално коришћење јавних добара и значајно олакшава контрола истих од стране контролних органа и Државне ревизорске институције“, наводи се у писму.

Преузмите документ