Девизна инспекција ове године извршила више од хиљаду контрола

Девизни инспектори обавили су у 2004. години више од 1000 контрола правних лица и предузетника, посебно оних који су авансно вршили плаћања према иностранству и оних који су већи извозници. Том приликом, утврђено је да је више од половине контролисаних субјеката прекршило прописе девизног и спољнотрговинског пословања.

Није наплаћен извоз у вредности од 15 милиона евра, што значи да девизе нису унете у земљу, а из земље је уплаћено 5 милиона евра за робу која није ни увезена. Кроз фиктиван увоз услуга (консалтинг, маркетинг, истраживање тржишта, софтвери, обука кадрова) девизе се одливају из земље, а уочен је и ретрансфер уложеног капитала.

Део спољнотрговинског промета домаћа предузећа обављају преко повезаних лица – инопредузећа, чији су оснивачи наши држављани. У тим случајевима, примећена је наплата извоза на рачунима повезаних лица, бескаматно финансирање инопредузећа код авансног плаћања увоза, као и вишеструко увећање увозних фактура ових инофирми. На тај начин, значајан део девиза остаје у иностранству. Највећи број таквих предузећа није ни евидентиран у земљи у складу са законом.

У току ове године, девизна инспекција водила је прекршајни поступак против физичких и правних лица и предузетника – овлашћених мењача за девизне прекршаје, при чему је донела више од 8000 решења о прекршају.

На основу решења у прекршајном поступку, девизна инспекција одузела је и пренела у буџет износ од приближно 15 милиона евра у динарској противредности. Појединачно по решењима, одузета средства крећу се у распону од 1000 до 3,5 милиона евра, а девизна инспекција, због учесталости девизних прекршаја на граници резидената и нерезидената, а нарочито наших радника који су на привременом боравку у иностранству, указује на следеће:

– да је прописима предвиђено да резидент физичко лице може из земље изнети ефективни страни новац у износу од 2000 евра тако да се износ већи од тога у ефективи не може изнети из земље.

– да нерезидент, страно физичко лице и физичко лице на привременом боравку у иностранству, може из земље изнети новац који је пријавио приликом уласка у земљу, а по потврди коју је том приликом добио од царинског службеника, затим ефективни страни новац који је у земљи подигао са девизног рачуна, односно девизне штедне књижице, о чему добија потврду банке, односно 2000 евра или противредност тог износа у другој валути без наведене потврде.

– у износ од 2000 евра укључен је и динарски износ ако нерезидент истовремено износи и динаре.

– уколико резиденту или нерезиденту на граничном прелазу буде одузет ефективни страни новац или динари преко износа који је дозвољен за изношење, царинарнице подносе захтев за покретање прекршајног поступка за девизни прекршај.

– у прекршајном поступку резидент, односно нерезидент, требало би да дâ одбрану, усмено, на саслушању, или писмено, после чега се доноси одлука о одговорности окривљеног.

– у случају да се у поступку утврди да окривљени није одговоран за извршени прекршај, средства која су му привремено одузета на граничном прелазу биће му враћена на девизни или динарски рачун овлашћене банке.

– уколико окривљени буде оглашен одговорним за прекршај, биће му изречена новчана казна и одузимање предмета прекршаја у целини или делимично, зависно од околности случаја утврђених у поступку. Повраћај дела средстава врши се на девизни или динарски рачун окривљеног, код овлашћене банке.