Читај ми

Обавештење о исказивању података о порезу и доприносима које исплатилац прихода уноси у образац ППП-ПО, за 2020. годину

Исплатилац прихода који je у 2020. години Пореској управи подносио појединачне пореске пријаве, у обавези је да лицу за које је платио порез по одбитку изда Потврду о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2020. годину, на Обрасцу ППП-ПО, која садржи податке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку, најкасније до 31. јануара 2021. године.

Привредни субјект (исплатилац прихода) који је остварио право на одлагање доспелости за плаћање и право на одлагање плаћања у прописаним роковима, сагласно Уредби о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 54/20 и 60/20 – у даљем тексту: Уредба) и Уредби о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 156/20 – у даљем тексту: Уредба о поступку и начину одлагања плаћања), у Обрасцу ППП-ПО – Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2020. годину, у делу 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку, у колонама под ред. бр. 3.5, 3.6. и 3.7. исказује податке о порезу и доприносима по основу зараде који подаци у себи садрже и износ пореза и доприноса за које је привредни субјект (исплатилац прихода) остварио право на одлагање доспелости за плаћање и право на одлагање плаћања у прописаним роковима, сагласно Уредби и Уредби о поступку и начину одлагања плаћања.

Сличне теме

Мали са званичником ЕКСПА: Импресиониран сам напретком

Мали са званичником ЕКСПА: Импресиониран сам напретком

Потписан Споразум о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Србије и Велике Британије

Потписан Споразум о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Србије и Велике Британије

Синиша Мали: Србија ће наставити да спроводи своју агенду раста

Синиша Мали: Србија ће наставити да спроводи своју агенду раста