Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2018 – 2020. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2018 – 2020. godine
Prilog 1 – Pregled planiranih sredsatva za plate u 2017. godini
Prilozi 2 i 2a - Pregled kapitalnih projekata u periodu 2018 – 2020. godine po prioritetima i po izvorima i kontima
Prilog 2b - Zahtev za uključivanje u prioritetne oblasti finansiranja novog kapitalnog projekta
Korisničko uputstvo za rad u aplikaciji za pripremu budzeta

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2020 – 2022. godine