Јавне набавке 2014.

Јавна набавка мале вредности: Услуге превођења, ЈН МВ 1/2014
Јавна набавка мале вредности: Колективно осигурање запослених, ЈН МВ 2/2014
Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ (Набавка хардвера и друге припадајуће опреме; Набавка софтвера за рачуноводство за информациони систем за управљање ЕУ фондовима и Набавка лиценци и одржавање софтвера)
Набавка услуга осигурања возила за потребе Министарства финансија, Број јавне набавке ЈНМВ 3/2014
Јавна набавка – Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова – Број јавне набавке ЈНМВ 4/2014
Услуге резервације и издавања авио карата за потребе Министарства финансија – Број јавне набавке ЈНМВ 5/2014
Јавна набавка услуга – прање службених аутомобила, редни број ЈНМВ 6/2014
Набавка правних услуга у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту, применом отвореног поступка, ради закључења оквирног споразума – 79100000
Избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за...
Јавна набавка – услуга одржавања рачунарске опреме и мултифункционалних уређаја и фотокопир апарата, са уградњом оригиналних резервних делова у поступку по партијама, Број јавне набавке ЈНМВ 7/2014