Читај ми

Набавка услуга осигурања возила за потребе Министарства финансија, Број јавне набавке ЈНМВ 3/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА


На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке, редни број ЈН МВ 3/2014 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку, број: 404-02-36/2014 од
19. фебруара 2014. године припремљена је


КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ

ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Број јавне набавке ЈНМВ 3/2014

 рок за достављање понуда: закључно са 10.03.2014. године до 12:00 часова

датум отварања понуда: 10.03.2014. године у 12:15 часова

Преузмите документ:

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности: Услуге превођења, ЈН МВ 1/2014

Јавна набавка мале вредности: Колективно осигурање запослених, ЈН МВ 2/2014

Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ (Набавка хардвера и друге припадајуће опреме; Набавка софтвера за рачуноводство за информациони систем за управљање ЕУ фондовима и Набавка лиценци и одржавање софтвера)